Terug

                                           
   opendag foto

Jaarverslag 

2016

Stichting GOUD

Oudegracht 227
3511 NJ Utrecht

Tel 030 658 07 81

www.stichtinggoud.nl

goud logoInhoud
Voorwoord-    3
Inleiding-    4
Hoofdstuk 1. Dit is GOUD-    5
-   De doelgroep-    5
-   De drie werkvelden-    5
Hoofdstuk 1.2. Individuele belangenbehartiging-    7
-   De spreekuren-    7
-   Het vervolg-    8
-   Registratie-    10

Hoofdstuk 1.3. Collectieve belangenbehartiging en de luis in de pels-    12
-    De signalen-    12
-    GOUD is betrokken-    15
-    Overleggen en beheergroepen-    15
-    GOUD denkt mee-    16

Hoofdstuk 1.4. Kennis, kunde en samenwerking-    17
-    Ontwikkelen-    20

Hoofdstuk 2. De medewerkers-    21
Hoofdstuk 3. De cijfers-    22


       Voorwoord

Geachte lezer,

Wat doet GOUD? Waar staat GOUD voor en wat wil ze bereiken? GOUD behartigt de belangen van dak- en thuislozen in de regio Utrecht. Door haar bijzondere en vasthoudende werkwijze en de – al vele jaren – solidaire en betrouwbare plek die de stichting in Utrecht vervult, weten vele mensen die in de marge van de samenleving verzeild raken de weg naar GOUD te vinden. Goud is de stem van de straat.

 

Zoals een belangenbehartiger betaamt, maakt GOUD zich hard voor haar doelgroep. De knelpunten die de mensen op straat tegenkomen, vertaalt ze naar de gemeente, naar instanties en naar de verschillende zorginstellingen. Zodat dezen maatregelen kunnen nemen om de hulp aan en de zorg voor dak- en thuisloze burgers te verbeteren.

 

Dat de beoogde verbeteringen niet vanzelf tot stand komen, kunt u in dit jaarverslag lezen. In 2016 is een forse toename van het aantal nieuwe bezoekers geweest ten opzichte van voorgaande jaren. Uit signalen van de straat, uit recente onderzoeken en uit nieuwsberichten blijkt dat het aantal dakloze jongeren in Nederland de laatste jaren fors is toegenomen. Ook in Utrecht.

 

GOUD zoekt wegen om aandacht voor signalen van de straat te krijgen. Dit doet ze door samen te werken met andere partijen in de stad èn door de vinger op de zere plek te leggen. Dat is niet altijd gemakkelijk.

Tegelijkertijd heeft deze werkwijze veel opgeleverd. Een goed voorbeeld daarvan is het nieuwe buurtteam voor ´postcodelozen´, het Stadsteam Herstel.

GOUD ijvert ook voor jongeren die op straat lopen en niet weten waar ze naartoe moeten. De huidige dag- en nachtopvang is niet geschikt voor deze groep en daar dreigen ze meegezogen te worden in het straatleven.  Veel van deze jongeren krijgen met lichte ondersteuning en een eigen opvangplek snel de boel weer op orde.

 

Uit dit jaarverslag blijkt onmiskenbaar dat GOUD haar rol als belangenbehartiger van de dak- en thuislozen in de regio Utrecht in 2016 goed en vasthoudend heeft vervuld.

 

Steven van der Meer
VoorzitterInleiding

Het was druk bij GOUD in 2016: 216 unieke klanten legden gezamenlijk 980 bezoeken aan GOUD af. Hiervan waren er 133 (!) nieuwe klanten. Dit is een forse toename ten opzichte van voorgaande jaren. Het zijn opmerkelijke aantallen die erop duiden dat mensen die in de marge van de samenleving verzeild raken, de weg naar GOUD gelukkig weten te vinden. Het betekent ook dat GOUD onmiskenbaar haar rol als belangenbehartiger van de dak- en thuislozen in de regio Utrecht vervult.

Het aantal schrijnende casussen vanuit de wijk vroeg met regelmaat onze aandacht. Er is dit jaar volop geïnvesteerd in een goede samenwerking met de buurtteams.  Het onder de aandacht brengen van de signalen van de straat bij gemeente en hulpverlening was wekelijks aan de orde. Naast haar primaire taken heeft GOUD zich in 2016 op twee grote knelpunten gericht: het realiseren van een ´buurtteam voor postcodelozen´ en het verwezenlijken van een inloopvoorziening voor dak- en thuisloze jongeren.

In 2014 heeft GOUD een notitie uitgebracht waarin aandacht gevraagd wordt voor de gevolgen van de ontwikkeling van de buurtteams en de verdere decentralisatie van de zorg voor mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, de zogenaamde ´postcodelozen´. In de loop van 2015 blijken de zorgen van GOUD terecht. Reden genoeg voor GOUD om deze problematiek in 2016 nog nadrukkelijker voor het voetlicht te brengen, hetgeen een grote bijdrage heeft geleverd in de oprichting van Stadsteam Herstel.

Uit signalen van de straat, uit recente onderzoeken en uit nieuwsberichten blijkt dat het aantal dakloze jongeren in Nederland de laatste jaren fors is toegenomen. Het CBS vermoedt dat bijna de helft van het aantal dakloze jongeren zich in de vier grote steden bevindt. Dat betekent dat het in Utrecht om bijna 1000 jongeren zou gaan. Omdat deze groep moeilijk traceerbaar en zeer kwetsbaar is, maakt GOUD zich sterk voor een laagdrempelige inloop die kan fungeren als veilige vindplek. Dat betekent het blijven aankaarten van de noodzaak van passende opvang voor deze doelgroep en het helder krijgen van de route van straat naar hulpverlening en het verbeteren van deze route. Zij doet dit in nauwe samenwerking met U-2b Heard!, een cliëntenplatform en belangenbehartiger voor kwetsbare jongeren, en de Achterkant,  een platform van cliëntenvertegenwoordigers en cliëntenraden van instellingen in de OGGZ, VZ en MO.

Als kers op de taart heeft GOUD hard gewerkt aan een nieuw Straatkompas. Met het resultaat dat deze in november 2016 is uitgebracht en met veel enthousiasme is ontvangen door de doelgroep en instellingen.Hoofdstuk 1: dit is GOUD

 

Voor wie GOUD nog niet kent: GOUD is de enige belangenorganisatie voor dak- en thuislozen, al dan niet met een verslaving, in de regio Utrecht. Door de bezuinigingen in de zorg, in de afgelopen paar jaar en het stellen van (te) hoge eisen aan kwetsbare Utrechtse burgers om te participeren, ontstaat het risico dat deze kwetsbare mensen terugvallen in de situatie waar ze zich met veel moeite uit hebben omhoog gewerkt. Dit is pijnlijk en vernederend voor de persoon die het overkomt. Maar ook voor de stad Utrecht, die zich als doel stelt niemand op straat, is dit een groot probleem. Daarnaast zullen deze kwetsbare mensen aangewezen zijn op dure voorzieningen die de stad veel geld gaan kosten. Het scherp luisterend oor van GOUD en haar onconventionele aanpak, is bij deze doelgroep bewezen doeltreffend. Ook in 2016 wist een groeiend aantal mensen GOUD weer te vinden, waaruit vertrouwen blijkt bij een veelal zorg mijdende groep. Waar de reguliere zorg geen grip meer heeft lukt het GOUD in veel gevallen wel toe te leiden naar zorg. Met onder andere als resultaat vermindering van overlast op straat.

 
De doelgroep

De diversiteit aan bezoekers van GOUD is heel breed; mensen die op straat leven, op straat terecht dreigen te komen of die cliënt zijn bij de maatschappelijke opvang of een andere zorg- of dienstverlenende instelling. Van jong tot oud. In 2016 wordt er van iedereen gevraagd mee te doen naar vermogen, de doelgroep van GOUD kenmerkt zich door onvermogen. GOUD ziet het, naast het ondersteunen van de doelgroep, als taak om aan de buitenwacht uit te leggen dat er een groep mensen is die door hun onvermogen niet kunnen meedoen en dat zij steun en begeleiding nodig hebben om mee te kunnen doen.

GOUD is er voor mensen die in de marge van de samenleving verzeild zijn geraakt en die veelal kampen met trauma’s, psychische problematiek, schulden, onvoldoende draagkracht en middelengebruik. Vaak zijn deze mensen verstoken van zorg waardoor verloedering en overlast dreigt en steeds meer toeneemt. GOUD biedt deze mensen een luisterend oor en is in staat om deze mensen, die vaak alle vertrouwen in hulpverlening hebben verloren, toe te leiden naar de zorg of begeleiding die zij nodig hebben. GOUD onderscheidt zich hierin van buurtteams, die mensen zonder postcode niet kunnen helpen, of zorginstellingen die niet kunnen werken zonder dat mensen verzekerd zijn of een indicatie voor zorg hebben. De grote meerwaarde van GOUD is dat zij de mogelijkheid heeft om op een meer onconventionele wijze te werk te gaan. Dit houdt in dat GOUD praktische hulp kan blijven bieden en telkens opnieuw kan starten met mensen die zich door, verslaving of psychische problematiek niet kunnen houden aan afspraken, niet op komen dagen en ongrijpbaar lijken door terugvallen. Hierdoor wordt de toeleiding naar zorg mogelijk. GOUD balanceert daarmee op de grens tussen ondersteuning en hulpverlening.

 
De drie werkvelden

GOUD maakt zich sterk voor haar doelgroep door zich in te spannen op een aantal gebieden: als individuele belangenbehartiger en als collectieve belangenbehartiger, waarbij GOUD er niet voor terugschrikt om de activiteiten van instellingen en de gemeente kritisch te volgen en, wanneer nodig, agenderen. Daarbij delen we graag onze expertise/kennis en kunde. 

 

Individuele belangenbehartiging

ü Het behartigen van de belangen van de individuele klant en diegenen die daar direct bij betrokken zijn.

ü De klant als individu helpen, zijn of haar weg te vinden, naar en binnen, de dienst- en hulpverlening.

ü Het aandeel van GOUD in de bemiddeling naar zorg is groot. GOUD weet klanten die vaak alle vertrouwen in hulpverlening hebben verloren en moeite hebben te voldoen aan de voorwaarden van een hulpverleningstraject, te bereiken.

 

Collectieve belangenbehartiging en de luis in de pels functie

ü Het behartigen van de algemene belangen van de Utrechtse dak- en thuislozen. 

ü Dak- en thuislozen als groep een gezicht, een stem én een plek geven in de maatschappij.

ü De maatschappij inzage geven in de problemen van de dakloze, verslaafde (mede)mens.

ü De samenwerking tussen de instellingen handhaven en bevorderen.

ü Het opmerken van onrechtmatigheden en hiaten in de dienst- en hulpverlening van de reguliere instellingen en daarover met betreffende instellingen in gesprek gaan.

ü Misstanden in de zorg- en hulpverlening aan dak- en thuislozen aan de kaak stellen.

ü De politiek wijzen op de noodzaak van goede zorg/hulpverlening, niet alleen gericht op ‘zorg’, maar ook op het accepteren van het feit dat niet ieder persoon binnen gebaande paden loopt en kan voldoen aan de kaders.

 

De signalen in 2016

De klant als individu maar ook als groep te vertegenwoordigen is voor GOUD belangrijk, zo niet het belangrijkste onderdeel van de belangenbehartiging. Ook in 2016 is dat weer duidelijk geworden. De signalen die GOUD vanuit het werkveld bereiken, de signalen van het individu, worden verzameld en waar problemen vaker voorkomen, gebundeld en ingezet binnen de collectieve belangenbehartiging. Ze worden omgezet in daden, en komen daardoor de doelgroep weer ten goede. Indien nodig is GOUD luis in de pels van de gemeente, politiek en (zorg)instellingen om zaken in het belang van haar doelgroep te agenderen.

Kennis en kunde

ü Voorlichting; o.a. het Straatkompas.

ü Advisering en delen van expertise op zowel individueel als collectief niveau.

ü Als gevolg van haar vele contacten met de dak- en thuisloze doelgroep en haar jarenlange inspanningen om de belangen van de doelgroep zo goed mogelijk te behartigen, beschikt GOUD over veel kennis en kunde.

Leeswijzer

De bovenstaande drie werkvelden van GOUD worden achtereenvolgens in het jaarverslag verder toegelicht. In hoofdstuk 1.2 leest u over de activiteiten die GOUD heeft verricht in het kader van de individuele belangenbehartiging, in hoofdstuk 1.3 leest u over de collectieve belangenbehartiging en de luis in de pels functie en in hoofdstuk 1.4 leest u over de inzet van kennis en kunde door GOUD.        Hoofdstuk 1.2. Individuele belangenbehartiging

kranten 2016


De spreekuren

     GOUD ontvangt nog steeds veel klanten, het gemiddelde aantal klanten van een spreekuur is in 2016 fors toegenomen, van 6 naar 8 personen. Sommigen komen even een bakkie doen en even hun verhaal vertellen, anderen vinden als nieuwe klant zelf de weg naar GOUD of worden gestuurd door de hulpverlening, dan wel SoZaWe. 

Op maandag, dinsdag en woensdag van tien tot twaalf uur zijn de deuren van GOUD geopend, loopt de doelgroep binnen en poneert een waaier aan problemen, klachten, vragen of hebben gewoon behoefte aan een luisterend oor.

Wie ooit een ‘spreekuur’ heeft meegemaakt kent de hectiek, de veelheid aan vragen en de diversiteit van praktische problemen dat in het spreekuur aan bod komt.

De mensen die GOUD bezoeken hebben vaak alle vertrouwen in de hulpverlening verloren en hebben met regelmaat voor gesloten deuren gestaan. Een belangrijk doel in het eerste contact is dan ook om het vertrouwen van de klant te winnen.  Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de deur letterlijk open staat. Iedereen kan zomaar het kantoor aan de werf binnen stappen. Daarbij zijn er geen voorwaarden voor het krijgen van een gesprek, iedereen is welkom. De klant hoeft zich dus niet eerst in te schrijven en te wachten op een eerste afspraak, verzekerd te zijn of zich moeten kunnen identificeren.

Tijdens zo’n eerste gesprek stelt de medewerker van GOUD veel vragen aan de klant, wat soms lastig is gezien het zeer beperkte vertrouwen. Wanneer duidelijk wordt dat al die vragen direct leiden tot een helder advies, actieplan en/of daadwerkelijke actie, neemt het wantrouwen vaak af.  De eerste

 

telefoontjes naar hulpverleners, schuldeisers of uitkeringsinstantie worden gepleegd, brieven worden geschreven en afspraken worden gemaakt.  Van klanten horen we vaak terug dat ze bij GOUD voor het eerst het gevoel hebben gehoord te worden. In plaats van, van het kastje naar de muur te worden gestuurd, wordt er wat gedaan!

Naast de directe en actieve houding van GOUD blijft het tempo van de klant voorop staan. Vervolgstappen worden samen met de klant ondernomen en pas gezet als de klant terugkomt en aangeeft wat te willen. Soms blijft men een tijdje weg, in dat geval pakken we de draad weer op als de persoon in kwestie daar klaar voor is. Ook dit zorgt voor vertrouwen, de klant heeft volledig inzicht in het handelen van de medewerkers en maakt actief deel uit van het uit te zetten plan.

 

Tijdens het spreekuur komt een groot aantal problemen en klachten van de klanten aan bod. De medewerker van GOUD biedt niet alleen een luisterend oor, maar ook praktische hulp bij bijvoorbeeld het schrijven van brieven en bezwaren aan verschillende instanties, het maken van afspraken en het bemiddelen in contacten. Dit alles altijd in overweging met de mogelijkheden en onmogelijkheden van de individuele klant. Naar aanleiding van de spreekuren wordt vaak haarscherp duidelijk wat de problemen zijn op straat. De spreekuren bieden GOUD  de informatie en de mogelijkheid om te signaleren, te registreren en te interveniëren.  Voor klanten biedt het spreekuur net even dat moment rust om hun problemen te verwoorden, vaak onsamenhangend en explosief. In het spreekuur wordt geprobeerd dat te herleiden tot de kern en wordt de klant ondersteund om het probleem te hanteren of te beleggen bij de instantie die daarvoor is.

Ook in 2016 zet GOUD haar deur wijd open voor de doelgroep van de straat. Het overgrote deel van het werk van GOUD begint na afloop van de spreekuren. Aan de hand van de aangedragen vragen en gesignaleerde problemen, gaan medewerkers van GOUD aan en in de slag met instanties, instellingen en hulpverleners.

 

     Het vervolg

Vanuit het spreekuur is er vaak een vervolg, waarbij GOUD de klant vergezelt naar de sociale dienst, het UWV, een intake bij een instelling, zitting bij de rechtbank, gesprekken met Woningbouw, Eneco, Mondzorg, afspraken bij de politie vanwege katvangerschap en nog veel meer. In de spreekuren en het vervolg daarvan komt een aantal zaken regelmatig terug waar GOUD haar klanten ondersteuning biedt:

 

ü Regiobinding

De regiobinding wordt in Nederland sinds 2010 toegepast. Dit betekent dat je als dak- of thuisloze alleen toegang hebt tot de zorg in de gemeente waar je de laatste 2 jaar ingeschreven bent geweest.  Dit betekent echter niet altijd dat dit ook de gemeente is waar de klant het beste kan werken aan zijn herstel. Wanneer dat het geval is kan er door middel van een schriftelijk verzoek een aanvraag tot regiobinding in Utrecht gedaan worden.  GOUD gaat met de klanten in gesprek over hun wensen en probeert op die manier samen te bepalen waar deze het beste naar toe kan gaan. Hierin spelen onder andere, veiligheid, de woonplek van familie en hun geschiedenis in de hulpverlening een rol. Wanneer terugkeer naar de gemeente waar al binding is, de beste optie is, waakt GOUD voor een warme overdracht.   

 

ü Onverzekerd

Omdat mensen vaak al geruime tijd rondzwerven en daardoor onvindbaar zijn, staan ze bij de gemeente te boek als geïmmigreerd. Dit geeft de zorgverzekeraar de mogelijkheid om ze uit te schrijven. Het gevolg hiervan is dat de klant geen aanspraak meer kan maken op de gezondheidszorg, met alle gevolgen van dien. Zonder briefadres is het onmogelijk om de verzekering weer op te starten. GOUD heeft de nodige kennis om de verzekering weer te starten of te herstellen.  Niet alleen individuele klanten weten GOUD hiervoor te vinden. Veel instellingen in de stad verwijzen hun cliënten hiervoor door naar GOUD, omdat zij vaak de zorg niet kunnen starten zonder zorgverzekering.

 

ü Overbruggen van wachtlijsten

Ondersteuning als overbrugging van de wachtlijst. Verschillende instellingen weten GOUD te vinden, om voor de zeer kwetsbare mensen ondersteuning te regelen terwijl zij wachten op de juiste hulp. Dit gaat vaak gepaard met het op de rit krijgen van praktische zaken die een voorwaarde zijn voor de juiste hulpverlening. Vanaf 2016 bieden sommigen instellingen wachtlijst ondersteuning, dit geldt echter nog lang niet voor alle zorg, de juiste kennis om praktische ondersteuning te bieden is nog in ontwikkeling.

 

ü Bemiddeling

GOUD ondersteunt op verzoek van de klant bij terugkeergesprekken na schorsing. Wanneer een klant verblijft in een instelling van de maatschappelijk opvang, spelen er veel verschillende problemen tegelijk. Dit kan er nog weleens voor zorgen dat de klant niet in staat is om helder en rustig te communiceren of voor zichzelf op te komen. De gevolgen kunnen zijn dat een instelling zich genoodzaakt ziet om een klant te schorsen. Dat betekent dat hij gedurende een bepaalde periode geen gebruik mag maken van de desbetreffende instelling. Wanneer de klant erom vraagt, bemiddelt GOUD tussen de instelling en de klant of is GOUD aanwezig bij een schorsingsgesprek. Vaak weet GOUD de vertalende factor te zijn tussen klant en instelling, waardoor er nieuwe afspraken gemaakt kunnen worden. Ook herinnert GOUD de instelling aan de plichten die ze blijft behouden naar de klant. Dit kan bijvoorbeeld het regelen van een vervangende slaapplek zijn. GOUD  zoekt contact met de casemanager, begeleider of zorgverlener en bespreekt, in aanwezigheid van alle betrokkenen, de problemen en bemiddelt.

 

ü Aanvragen van een indicatie of beschikking is vaak een eerste voorwaarde om überhaupt bij de hulp- en zorgverlening terecht te kunnen. GOUD gaat vervolgens ter bemiddeling soms met de klanten mee naar de instelling waar hij/zij zich wil aanmelden.

 

ü Veelal zijn mensen niet op de hoogte van hun rechten en hun plichten; bijvoorbeeld een daklozenuitkering of een ander type uitkering. Ook hier helpt GOUD.

 
 ü   Schulden zijn een veelvoorkomend probleem en de ruimte bij de schuldhulpverlening is beperkt (als gevolg van          de wachtlijsten in de zorg). Om de schulden niet nog verder op te laten lopen vraagt GOUD overzichten op bij het         BKR en bij het CJIB en probeert op basis daarvan de eerst noodverbanden te leggen in afwachting van een structurele aanpak.

 

ü Na detentie

Hoewel het ministerie van Veiligheid en Justitie zich tot doel heeft gesteld om gedetineerden, detentie niet te laten verlaten zonder huisvesting, inkomen, identiteitsbewijs, dagbesteding en eventuele hulp bij schulden of een verslaving, ziet GOUD nogal eens ex-gedetineerden op haar spreekuur waarvoor dit nog niet geregeld is. GOUD werd in 2016 meerdere keren benaderd door reclassering Victas om klanten te ondersteunen in begeleiding naar zorg. GOUD neemt hierin taken van de penitentiaire inrichtingen en de reclassering over om mensen een kans te bieden op een aanvaardbaar maatschappelijk bestaan na detentie en te voorkomen dat er overlast in de gemeente plaatsvindt.

 

    Registratie

De belangrijkste informatiebron voor de collectieve belangenbehartiging is wat GOUD ter ore komt tijdens de spreekuren. Om de informatie uit de spreekuren zo goed mogelijk te kunnen benutten, registreert GOUD wat er tijdens de spreekuren op tafel komt. Dit blijkt niet eenvoudig. De spreekuren zijn vaak hectisch, rumoerig en druk, alle aandacht moet worden besteed aan het intermenselijk contact op dat moment. Op zulke momenten staat het hoofd van de medewerkers niet altijd naar registreren. Toch is ook GOUD overtuigd van het belang de signalen van ‘de straat’ op een of andere wijze vast te leggen en te vertalen naar onderbouwde vragen en adviezen naar beleid en politiek. 

Sinds 2015 registreert GOUD in Kris, het cliëntregistratiesysteem van de gemeente Utrecht. Samen met de gemeente is er gezocht naar de meest effectieve vorm van registreren. In afstemming met de gemeente wordt het registreren verder ontwikkeld naar een zinvol en bruikbaar instrument. In 2016 zijn we doorlopend bezig geweest met het bijstellen van ons registratiesysteem en hervormingen in de MO (maatschappelijke opvang) zorgen ervoor dat we kritisch blijven kijken naar ons systeem. Met als doel dat de registratie een bruikbaar middel moet zijn om te leren van signalen van de straat. Daar kan de politieke- en bestuurlijke besluitvorming haar voordeel mee doen.                            voetbal 2016


Even tussendoor

 

     Het Han Vroom voetbaltoernooi 2016.

GOUD heeft meegedaan aan het Han Vroom toernooi en heeft de zevende plaats behaalt, dankzij de enthousiaste inzet van het team van GOUD, wat bestaat uit allerlei mensen die bij GOUD komen.

         Hoofdstuk 1.3. Collectieve belangenbehartiging en de luis in de pels

 

    De signalen in 2016

De signalen die GOUD vanaf de straat bereiken, de signalen van het individu, worden omgezet in daden. Ze worden verzameld, gebundeld en ingezet bij overleggen op collectief niveau. Indien nodig, is GOUD de luis in de pels van de politiek en de zorginstellingen om zaken in het belang van haar doelgroep te agenderen. Gezien de krappe bezetting is het een uitdaging om toch deel te kunnen nemen aan de vele verschillende overleggen. GOUD maakt hierin haar eigen afweging bij welke overleggen zij haar prioriteit legt.

Buurtteams

             GOUD signaleerde in 2016 dat de toegang tot zorg, voor haar doelgroep steeds lastiger werd. De buurtteams bedienen alle bewoners van de stad behalve degene zonder postcode, of te wel, de dak- & thuislozen. Dit zorgt voor een gat in de route naar zorg. Buurtteams zijn niet toegerust op de hulpvraag van deze doelgroep. Dit begint bij het eerste contact, kennis over de bejegening, vraagstelling en inhoud van de vragen, oftewel de poorting (poorting = helderheid krijgen in problematiek doormiddel van 5 pijlers binnen 1e gesprek zie blz. 17) is bij lang niet iedere werknemer aanwezig. Dit heeft als gevolg dat klanten niet of niet effectief doorverwezen worden. De klant ervaart dat ze van het kastje naar de muur wordt gestuurd en verdwijnt.

               Daarnaast worden mensen buiten het juiste postcodegebied van het desbetreffende buurtteam niet geregistreerd, met als gevolg dat er geen helder beeld is of ontstaat van de groep daklozen die rondzwerft in de wijken.

 

ü Waar de buurtteams de ambulante zorg overnemen zitten nog een risico. Zodra de klant aangeeft geen hulpvraag te hebben, heeft het buurtteam de opdracht zich terug te trekken. Officieel werken de buurtteams alleen vanuit de hulpvraag van de klant. Buurtteams herkennen de noodzaak van bemoeizorg. Het toepassen hiervan wordt echter nog niet team-/stads-breed gedragen. Met als gevolg dat er nog steeds mensen tussen wal en schip vallen.

 

ü Voorkomen van huisuitzetting (VH) was een onderwerp bij de ontwikkeling van de buurtteams. De woningbouwverenigingen spelen geen open kaart, zoals wel afgesproken was. Woningbouw moet lijsten doorgeven aan de buurtteams over aankomende huisuitzettingen, waarna het buurtteam actief naar de mensen in kwestie toe kan om te zien wat er nog kan gebeuren of wanneer er niks kan gebeuren, ze toe kan leiden naar zorg die nodig is. In 2016 gebeurt het nog steeds dat het buurtteam pas hoort over een huisuitzetting wanneer deze al heeft plaatsgevonden. Dus te weinig toeleiding naar VH. GOUD is in 2016 actief geweest om dit probleem onder de aandacht te brengen en te achterhalen waar het mis gaat.

 

 

 

Bij GOUD kwamen in 2016 wekelijks casussen binnen met betrekking tot deze drie punten. GOUD heeft hier een vergadering met gemeente en buurtteams over belegd. In eerste instantie met als resultaat dat de problemen die er spelen erkend worden door gemeente en buurtteams.

 

Stadsteam Herstel

GOUD heeft een belangrijk aandeel gehad in de realisatie van het buurtteam voor “postcodelozen” door te adviseren. GOUD heeft gesproken met wethouders, afdeling Meedoen naar Vermogen, Leger des Heils, Werk en Inkomen, de Tussenvoorziening en overige netwerkpartners met het oog op een oplossing voor het feit dat mensen zonder postcode niet terecht kunnen bij de buurtteams. Het stadsteam moet als oplossing dienen voor het gat dat ontstaat. Een buurtteam voor mensen zonder postcode draagt bij aan een heldere instroom en plaatsing van dak- & thuislozen. De komst van het stadsteam herstel lost de wachtlijsten voor toegang tot de MO niet op, wel kan het ervoor zorgen dat helder wordt welke maatregelen nodig zijn om de wachtlijsten binnen de MO blijvend op te lossen.

GUOD is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het stadsteam, neemt deel aan de gesprekken en levert casuïstiek aan.


Victas wordt Jellinek

Tijdens het faillissement van Victas staat GOUD voor het feit dat juist in deze woelige tijd klanten gehoord moeten blijven worden.  Onderdeel hiervan is actieve betrokkenheid bij de verplaatsing van de methadonverstrekking van de tolsteeg naar de stek. Opvallend was namelijk dat de klant niet gevraagd werd wat ze vond van deze verhuizing. Bij GOUD kwamen veel verhalen binnen van klanten die er moeite mee hadden terug te keren naar hun oude gebruikersruimte.

Hieruit voortkomend heeft GOUD met Victas de afspraak kunnen maken dat ook bezoekers gehoord worden aan het eind van de pilot bij de Stek. Met als resultaat dat er een nieuwe locatie voor methadonverstrekking gezocht wordt.

Gezien het feit dat de methadonverstrekking eind 2016 nog geen nieuwe locatie heeft gevonden, blijf dit punt op de agenda staan.

 

Daarnaast volgen we de informatiestroom aan de klant, weten zij waar ze aan toe zijn? GOUD pleit voor makkelijk en helder taalgebruik.

 

Verder komen er verschillende klachten binnen over de inhoudelijke verandering van de zorg. De behandelaar behandelt maar op praktische ondersteuning wordt flink gekort. Dit blijft in de komende jaren een terug kerend onderwerp. 

 

Stijging aantal katvangers

Het valt op dat het aantal katvangers stijgt, (zie de cijfers). Katvangers hebben een of meerdere voertuigen op naam, die feitelijk in het bezit zijn van iemand anders.  Katvangers blijven een hardnekkig en ingrijpend probleem. GOUD heeft sinds jaar en dag de expertise en de noodzakelijke contacten bij de politie om als één van de weinige organisaties in de gemeente dit probleem adequaat te kunnen aanpakken. GOUD heeft hiertoe afspraken met de politie, welke wij in verband met de toename van het aantal katvangers, hebben aangehaald en geïntensiveerd, en een vast contactpersoon bij de afdeling motorrijtuigenbelasting.

 

 

De gevolgen van katvangerschap kunnen erg groot zijn. Zelfs buiten de boetes van een niet verzekerd voertuig en niet betaalde motorrijtuigenbelasting om, rijden de personen die de auto daadwerkelijk in bezit hebben, vaak opzettelijk boetes, tanken deze zonder te betalen en/ of gebruiken de auto voor criminele activiteiten. Al deze acties komen op naam van degenen die de auto op naam heeft.

Boetes van deze aard (Mulder-boetes) zijn niet uit te zitten door middel van gevangenisstraf. Dat betekent dat boetes op blijven lopen met enorme schulden tot gevolg. Wanneer de klant dan in aanmerking komt voor een huis kunnen deze boetes ervoor zorgen dat iemand gegijzeld wordt en zijn uitkering stopgezet ten tijde van detentie. De huur wordt niet betaald en de klant staat op straat wanneer hij vrijkomt.

 

Daarnaast worden deze boetes en schulden niet meegenomen in een schuldsaneringstraject. Wat betekent dat deze eerst volledig betaald moeten zijn voordat de klant met de rest van eventuele schulden aan de slag kan.

 

GOUD kan met haar kennis van deze problematiek en met als ondersteuning, de melding van de politie, kwijtschelding aanvragen voor de boetes. Wanneer dat niet lukt wordt er ingezet op een realistische afbetalingsregeling.

 

Briefadres

Een blijvend en groot probleem in 2016, is het niet hebben van een adres. De meeste klanten komen GOUD binnen met de vraag om een inschrijving in het GBA oftewel een briefadres. Dit als gevolg van het feit dat de huidige inschrijving is komen te vervallen. Hierdoor dreigen mensen niet alleen hun inkomen maar ook hun zorgverzekering te verliezen, met alle gevolgen van dien. De medewerker van GOUD spant zich in om het probleem inzichtelijk te krijgen en te helpen bij het vinden van een oplossing. Hierbij kan gedacht worden aan het duidelijk uitleggen van gevolgen, rechten en plichten aan het verlenen van postadressen binnen het sociale netwerk van de klant. Wanneer een postadres binnen het sociale netwerk niet mogelijk is, wordt de klant ondersteunt bij de aanvraag van een postadres bij een van de faciliterende instellingen in de stad. Wanneer dat door regelgeving niet mogelijk is, heeft GOUD ook een aantal briefadressen tot haar beschikking. Ook een inwoningsovereenkomst kan een oplossing zijn. Helaas is de kostendelersnorm een nadelige factor voor mensen om elkaar onderling te kunnen helpen aan een GBA-inschrijving.

 

Wachtlijst

GOUD ziet dat de wachtlijsten voor de zorg steeds groter worden, de doorstroom vanuit de LDO stokt als gevolg van een groot tekort aan sociale huurwoningen. De wachtlijsten voor het LDO zijn inmiddels opgelopen tot 6 a 8 maanden. Ook de buurtteams en de Tussenvoorziening kampen met wachtlijsten. Er is zelfs sprake van een opnamestop wanneer wordt ingeschat dat de wachttijd voor een plek langer zal zijn dan 6 maanden. Dit tekort aan adequate zorg is een groot punt van zorg voor GOUD. Tijdige en adequate zorg zijn van belang om te voorkomen dat verwarde mensen op straat belanden of dat mensen te lang op straat moeten verblijven.

GOUD loopt met individuele klanten mee en ondersteunt hen in de zoektocht naar noodopvang en overkoepelende hulpverlening.

 

Jongeren

GOUD maakt zich ernstig zorgen over jongeren die op straat (dreigen te) komen. GOUD ziet met regelmaat individueel schrijnende gevallen van jongeren die nergens terecht kunnen, uit beeld raken

 

en verdwijnen. Wij zijn blij, dat er in verhouding tot vorig jaar, meer aandacht in de media is voor het groeiende aantal dakloze jongeren. Maar dak- en thuisloze jongeren zijn nog steeds niet in beeld, de dialoog met de netwerkpartners over de noodzaak om meer te doen voor deze groep komt langzaam op gang. Collectief gezien moet de route van straat naar hulpverlening onder de loep worden genomen. GOUD heeft hier al in 2015 een goede start mee gemaakt en vervolgt in 2016.  Helder is dat er veel uitval is tijdens de zoektocht naar hulp, doordat de route van straat naar hulpverlening niet helder is. Daarnaast is er nog steeds geen laagdrempelige 24-uurs opvang voor deze doelgroep.

 

In 2016 is GOUD samen met de Achterkant en U-2B Heard! gestart met het schrijven van een projectvoorstel voor een inloop voor jongeren.

 

    GOUD is betrokken

ü GOUD is betrokken bij de ontwikkelingen van het Catharijnehuis.

ü GOUD heeft het voor elkaar gekregen dat de Koud Weer Regeling (KWR) ook in het weekend afgeroepen kan worden.

ü GOUD blijft de ketenpartners herinneren aan het recht dat mensen hebben om drie nachten in de LDO te verblijven wanneer ze geen binding hebben met Utrecht. En de warme overdracht naar de gemeente waar wel binding is.

ü Gesprek met Gemeente, Volksgezondheid, Catharijnehuis, SoZaWe, georganiseerd door GOUD en Catharijnehuis vanwege de aantallen daklozen zonder postcode. De voortschrijdende digitalisering van de samenleving is daar medeoorzaak van, hoe lossen wij dit op? Wat draagt de Gemeente daaraan bij?

 

      Overleggen 2016

ü  Raad in de Wijk Binnenstad

Deelname stadswandeling in verband met overlast binnenstad, georganiseerd door de Raad in de Wijk Binnenstad. Aan de hand hiervan overleg met de gemeenteraadsfracties van Christenunie en Groenlinks. Groenlinks heeft de vragen van GOUD, over overzetten bijstand bij verhuizing naar andere gemeente, bij nieuwe aanvraag bijstand, overgenomen voor de Raadsvergadering.

ü Nieuwe overleggen met de nieuwe wethouder. In verband met de vele ontwikkelingen hebben we in 2016, viermaal een overleg gehad met de wethouder in plaats van het halfjaarlijkse overleg. Punten die ter sprake kwamen; dakloze jongeren, Catharijnehuis en Stadsteam Herstel.

ü  Ingesproken in RIA 10 maart 2016 betreffende doorstroom binnen Maatschappelijke Opvang. Met als doel aandacht vestigen op toeleiding en daadwerkelijk in beeld krijgen van de doelgroep op straat. Ook hier heeft GOUD het probleem met de dakloze jongeren onder de aandacht gebracht.

ü  Deelname, 6 juni, aan werksessie met Hanneke Wassink, over het organisatieadvies voor doorontwikkeling dienstverlening dak-en thuislozen.

ü  Broodje Binnenstad, dit is een netwerkbijeenkomst van verschillende zorginstellingen en partners in de Binnenstad van Utrecht. GOUD doet wanneer mogelijk mee aan deze bijeenkomst. Dit ten behoeve van beeldvorming van de doelgroep.

ü  GOUD neemt deel aan de werkgroep over voortbestaan Stek, samen met gemeente, Catharijnehuis, Victas, de Tussenvoorzienig en Volksgezondheid. Vanuit de gemeente is de werkgroep opgezet omtrent de toekomst van de Stek. Bezoekersaantallen lopen terug terwijl het een dure voorziening is. Wat zijn obstakels, wat zijn de mogelijkheden? Laagdrempeligheid en aanbod voor de bezoekers spelen een rol met daarbij het in kaart krijgen van de doelgroep zoals die nu is. Door de verhuizing van de methadonverstrekking is de Stek weer vol.

 ü  Leefgebied Gezondheid en Zorg 2016. Een voor GOUD zeer waardevol overleg. Het biedt ons de kans om op zeer regelmatige basis volksgezondheid en alle ketenpartners op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op straat, die vaak het resultaat zijn van de beslissingen op beleidsniveau. Ook is dit overleg van grote waarde voor de kennis van GOUD ter voorlichting van doelgroep en het netwerk van GOUD.

 

Beheergroepen

ü  Beheergroep Wittevrouwen/ Griftpark 2016. Deze slapende beheergroep is in verband met overlast in de omgeving weer bij elkaar geroepen. GOUD denkt mee over de nieuwe vorm waarin de beheergroep kan voortbestaan. Voorstel gedaan betreft het registreren van klachten, zodat er helderheid ontstaat over welke overlast vanuit het hostel komt en wat niet.

ü  Beheergroep Stationsgebied 2015. Deze beheergroep blijft actief zo ook de deelname van GOUD. In de beheergroep zijn wijkbewoners en instellingen goed vertegenwoordigd, waar mogelijk nemen klanten ook zitting. Door de aanwezige problematiek is dit echter niet continu. GOUD waarborgt de stem van de klant binnen deze bijeenkomsten.

ü  Beheergroep de Hoek/Leidsche Maan 2015. Deze beheergroepen blijven actief zo ook de deelname van GOUD.

ü  Beheergroep ABC-straat, Victas. Deze beheergroep blijft actief zo ook de deelname van GOUD.

 

       GOUD denkt mee

ü  Veldwerk analyse, GOUD kijkt, leest en denkt mee.

ü  Uitvraag Leger des Heils? Enquête hostels. Vanuit een gesprek met de beheergroepen van hostel Leidsche Maan en hostel de Hoek van het Leger des Heils in de stad, met wethouders Victor Everhardt en Margriet Jongerius in 2015, is in 2016 een onderzoek gestart naar de voordelen en mogelijkheden betreffende huisdealers in de hostels. GOUD heeft binnen de tweede bijeenkomst aangekaart dat het van belang is om de hostelbewoners te vragen wat zij hiervan denken. Hiervoor heeft het Leger des Heils een uitvraag/interview ontwikkeld. GOUD is met dit interview als basis met verschillende leden uit de doelgroep het gesprek aangegaan.

ü  GOUD heeft Victas (beheergroepen Stek/ ABC) geadviseerd om meldingenlijst, zoals die van het Leger des Heils, over te nemen.

 
 


    Hoofdstuk 1.4. Kennis, kunde en samenwerking

Als gevolg van haar jarenlange ervaring met de doelgroep van dak- en thuislozen al dan niet met een verslaving, hebben de medewerkers van GOUD veel kennis opgedaan. GOUD wil deze kennis en kunde zoveel mogelijk ten goede laten komen aan de doelgroep door deze kennis en kunde te delen met haar ketenpartners.

 

ü  Medewerkers van verschillende instellingen leren hoe zij zelf kwijtscheldingsbrieven namens hun cliënten kunnen schrijven.

ü  Het krijgen van een maatwerk voorziening zonder postcode kan binnen het huidige beleid van gemeente en buurtteams niet. GOUD is samen met de buurtteams en betrokken netwerkpartners zoals Humanitas, op zoek naar tijdelijke en langdurige oplossingen.

 

Met de buurtteams

ü GOUD heeft in het afgelopen jaar de samenwerking met de buurtteams met succes verder ontwikkeld. Steeds vaker zien we medewerkers uit zichzelf meekomen naar een gesprek of samen met de cliënt een telefonische vraag stellen. Met als gevolg dat ze na een gesprek bij GOUD weer verder kunnen met hun cliënt. GOUD deelt op deze manier haar expertise, niet alleen ter benutting van de klant maar ook als kennis vergroting voor de generalisten van de buurtteams.

ü Bekendheid generen bij de buurteams voor het werken vanuit de 5 pijlers. Op beleidsmatig en individueel niveau.  5 Pijlers zijn: financiën, wonen, zorgverzekering, ID-kaart/ paspoort en hulpverlening. Het doel is om bij het eerste gesprek met een klant helderheid te krijgen op deze gebieden. Dit maakt meteen duidelijk wat de cliënt nodig heeft en welke middelen er al beschikbaar zijn of verworven moeten gaan worden. Deze pijlers helpen met het uitstippelen van de juiste route voor de cliënt, geven handvaten om meteen praktisch aan de slag te gaan en zorgen voor vertrouwen van de cliënt in de kennis en kunde van de hulpverlener.

ü  Intensieve samenwerking met de buurtteams. Veel contact met medewerkers, men weet GOUD goed te vinden voor advies en ondersteuning. Op meer collectief niveau ook regelmatig gesprekken met buurtteamondernemers en gemeente over beleid binnen de buurtteams. Hierbij kan men denken aan voorkomen huisuitzetting, bemoeizorg, route van buurtteam naar intensievere zorg (maatwerkvoorziening), definitie van de term grijswonen en overgang van ambulante begeleiding naar begeleiding vanuit het buurtteam.

ü  Nog te vaak horen GOUD-medewerkers zeggen dat de klant niet gemotiveerd was of geen hulpvraag had, met als gevolg dat de casus van deze klant wordt afgesloten. De juiste bejegening van de klant kan in de beide punten een wereld van verschil maken. Ook dit is een regelmatig terug kerend onderwerp in het delen van kennis en kunde.

 

 

hr pres

 pphr

 

Presentatie Harm Reduction

GOUD heeft een presentatie gegeven bij het Harm Reduction congres op 14 april 2016 in Utrecht. Met name gericht op dak-en thuisloze jongeren. Met als doel de route van deze groep weergeven, van straat naar hulp en de huidige knelpunten binnen de route inzichtelijk maken. Een van de aangedragen oplossingen, zoals we met het figuur hierboven hebben duidelijk gemaakt, is om een centrale vindplek/inloop te creëren. Buiten een broodnodige dagopvang voor deze groep, kan dit in de vorm van een buurtteam voor mensen zonder postcode, met daarin aanwezig alle partijen die onderdeel uit maken van de route van straat naar wonen.

 

slangenspel

 

 

ü Open dag GOUD

GOUD deed op 26 november mee met de open dag. Hiervoor hebben wij het slangen en ladder spel ontwikkeld, dat op speelse wijze meer inzicht geeft in de obstakels naar zorg toe. 

                               straatkompas


ü Lancering nieuwe Straatkompas

In 2015 is voor de eerste keer het Straatkompas uitgegeven door GOUD, het bleek een groot succes. De Gemeente heeft een grote bestelling gedaan, zodat alle toezichthouders op straat tijdens hun rondes mensen effectief kunnen doorverwijzen. Ook andere grote instellingen in de stad zoals Victas, parochiewerken, Altrecht en Lister kochten voor hun medewerkers het handige boekje in. Door deze verkopen kon het overgrote deel van de kompassen gratis en voor niks aan de doelgroep op straat uitgedeeld worden. Daarnaast heeft het ons de mogelijkheid geboden om in 2016 een nieuw Straatkompas uit te brengen, met een update van de informatie en handige index als toevoeging.

 

     Ontwikkelen

GOUD blijft zicht ontwikkelen door het bijwonen van congressen, zoals het Congres Verslavingsziekten en het Harm Reduction Congres. Ook hebben alle medewerkers weer BHV gehaald.Hoofdstuk 2. De medewerkers

In 2016 was er een wijziging in ons kleine team. Begin van het jaar was GOUD onderbezet. Met veel geluk hebben wij een geschikte kandidaat kunnen vinden, Annika, die met ingang van juni is gestart bij GOUD.

Helaas hadden we minder geluk met het vinden van een stagiaire nadat Sabien haar stage bij GOUD met succes had afgerond. De twee geschikte stagekandidaten hebben allebei op een laat moment afgezegd in verband met persoonlijke problemen, met een derde sollicitatiepoging lukte het ook niet om een geschikte stagiaire te vinden.
 Naar boven