Terug


bundeling

Jaarverslag

2015

Stichting GOUD

Oudegracht 227
3511 NJ Utrecht

Tel 030 658 07 81

www.stichtinggoud.nlInhoud
Voorwoord- 1
Inleiding- 2
Hoofdstuk 1: dit is GOUD- 3
1.2. Individuele belangenbehartiging- 4
-     Spreekuren- 5
-     Veel voorkomende problemen- 6

1.3. Collectieve belangenbehartiging en de luis in de pels- 9
-      Registratie- 10
-      Beheergroepen- 10

1.4. Kennis en kunde- 12
-     Internationaal: voorlichting aan delegatie Noorwegen- 12
-     Buurtteams, na het adviesrapport buurtteams- 12
-     Straatkompas- 12
-     De Bundeling- 13

Hoofdstuk 2: de medewerkers- 15
Hoofdstuk 3: doorkijk naar 2016- 17
Bijlage: de cijfers- 18Voorwoord

 Geachte lezer,

Enige reuring en beweging past uitstekend bij GOUD. Daarmee lijkt het jaar 2015 welhaast een GOUD-jaar. Want beweging is er vorig jaar volop geweest voor de stichting. Een korte opsomming in volstrekt willekeurige volgorde: Astrid gaat met pensioen en het team zet met een enorme gedrevenheid het werk voort; enige weken is het spannend of we in de vertrouwde werfkelder aan de Oudegracht konden blijven, gelukkig bracht het bestuur van buurthuis In de 3 Krone ons het opluchtende antwoord; de jaarlijkse subsidie van de gemeente dreigde te eindigen. Ook daarvan bleef het geruime tijd onzeker wat de uitkomst zou worden; en dan treedt er op 1 november ook nog een geheel nieuw bestuur aan.

Natuurlijk zijn dit allemaal bestuurlijke beslommeringen. Het tekent de veerkracht van de stichting en het team om, te midden van deze onaangenaamheden, het werk van GOUD en haar doelstellingen scherp in het oog te houden. In dit verslag valt te lezen op welke wijze wij invulling hebben gegeven aan individuele en collectieve belangenbehartiging, voorlichting en adviezen gegeven hebben en – nog altijd een noodzakelijke taak – de vinger op zere plekken legden waar de zorg voor en hulpverlening aan dak- en thuislozen in Utrecht tekort schiet.

Rest mij om op deze plek mijn dank uit te spreken aan de drie leden van het vorige bestuur: Karel, Bernard en Fred. Zij hebben GOUD vele jaren veilig langs allerlei spreekwoordelijke kapen en kliffen geloodst. Mede door hun inzet, betrokkenheid en enthousiasme is GOUD de unieke organisatie geworden die zij nu is. Als voorzitter van het nieuwe bestuur beschouw ik het als een eer om, samen met het kersverse bestuur, het werk van onze voorgangers voort te mogen zetten.

Steven van der Meer

Voorzitter

 


 Inleiding

In 2015 was er veel aandacht voor de toename van het aantal verwarde personen op straat. Mede als gevolg van de bezuinigingen in de ggz steeg het aantal verwarde mensen op straat.

Daarnaast bleek uit het onderzoek van het TRIMBOS instituut dat er jaarlijks 800 tot 900 gezinnen dakloos raken en in de maatschappelijke opvang terecht komen.

De gemeentes werden in 2015 verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg. In Utrecht werden onder andere de buurtteams opgezet.  Deze veranderingen in de zorgstructuur waren goed merkbaar voor GOUD in 2015. Regelmatig werd er door de buurtteams een beroep gedaan op de kennis en kunde van de medewerkers van GOUD.  GOUD heeft in 2015 veel geÔnvesteerd in de samenwerking met de nieuwe buurtteams waarbij het door GOUD uitgegeven Straatkompas een belangrijke ondersteunende rol speelde.

 

Voor GOUD was 2015 een bewogen jaar. GOUD dreigde haar subsidie kwijt te raken, hetgeen voor veel onzekerheid zorgde bij personeel en klanten van GOUD. Desondanks is GOUD er in 2015 in geslaagd om bijna 200 unieke bezoekers te helpen en de belangen van de groep dak- en thuislozen onder de aandacht te brengen en te houden bij gemeente en andere organisaties. Mensen klopten bij GOUD aan met een grote variŽteit aan vragen, problemen en verhalen. De medewerkers van GOUD slaagden er in het vertrouwen van deze mensen te winnen, mensen die vaak het vertrouwen in de hulpverlening zijn kwijtgeraakt en voor veel gesloten deuren hebben gestaan. GOUD biedt hen een luisterend oor, advies en praktische hulp bij allerhande zaken.

 

GOUD vond haar weg in de door de gemeente geÔnitieerde bundeling en gaf daarover een prachtige presentatie aan de wethouders. Uiteindelijk bleek in 2016 dat GOUD haar subsidie, hetzij in enige mate gekort, behield.

 Hoofdstuk 1: dit is GOUD

 
GOUD is de enige belangenorganisatie voor dak- en thuislozen al dan niet met een (hard)drugsverslaving in de stad Utrecht. De doelgroep van GOUD is heel breed; mensen die op straat leven, op straat terecht dreigen te komen of cliŽnt zijn bij de maatschappelijke opvang en andere zorg of dienstverlenende instellingen.  GOUD maakt zich sterk voor haar doelgroep door zich in te spannen op een aantal gebieden: individuele belangenbehartiging, collectieve belangenbehartiging en het delen van haar expertise/kennis en kunde.

De signalen die opgepikt worden vanuit het individu, worden verzameld en waar problemen vaker voorkomen gebundeld en ingezet binnen de collectieve belangenbehartiging. Indien nodig is GOUD luis in de pels van de gemeente om zaken in het belang van haar doelgroep te agenderen.  Als gevolg van haar vele contacten met de dak- en thuisloze doelgroep en haar jarenlange inspanningen om de belangen van de doelgroep zo goed mogelijk te behartigen, beschikt GOUD over veel kennis en kunde. De werkzaamheden van GOUD, de individuele en collectieve belangenbehartiging en haar kennis en kunde zijn de drie pijlers van GOUD.  

Individuele belangenbehartiging

- Het behartigen van de belangen van de individuele klant en diegenen die daar direct bij betrokken zijn.

- De klant als individu helpen, zijn of haar weg te vinden naar en binnen de dienst- en hulpverlening.

Collectieve belangenbehartiging en de luis in de pels functie

- Het behartigen van de algemene belangen van de Utrechtse dak- en thuislozen. 

- Dak- en thuislozen als groep een gezicht, een stem ťn een plek te geven in de maatschappij.

- De maatschappij inzage geven in de problemen van de dakloze, verslaafde (mede)mens.

- De samenwerking tussen de instellingen handhaven en bevorderen.

- Het opmerken van onrechtmatigheden en hiaten in de dienst- en hulpverlening van de reguliere instellingen en daarover met betreffende instellingen in gesprek gaan.

- Misstanden in de zorg- en hulpverlening aan dak- en thuislozen, aan de kaak stellen.

- De politiek wijzen op de noodzaak van goede zorg/hulpverlening niet alleen gericht op ‘zorg’, maar ook op ‘acceptatie’.

Kennis en kunde

- Voorlichting; o.a. het Straatkompas

- Advisering en delen van expertise op zowel individueel als collectief niveau.

 

De bovenstaande drie pijlers van het werk van GOUD worden achtereenvolgens in het jaarverslag verder toegelicht. In hoofdstuk 1.2 leest u over de activiteiten die GOUD heeft verricht in het kader van de individuele belangenbehartiging, in hoofdstuk 1.3 leest u over de collectieve belangenbehartiging en de luis in de pels functie en in hoofdstuk 1.4 leest u over de kennis en kunde van GOUD.1.2. Individuele belangenbehartiging


GOUD is er voor mensen die in de marge van de samenleving verzeild zijn geraakt en die veelal kampen met trauma’s, psychische problematiek, schulden, onvoldoende draagkracht en middelengebruik. Vaak zijn deze mensen verstoken van zorg waardoor verloedering en overlast ontstaan is en steeds meer toeneemt. GOUD biedt deze mensen een luisterend oor en is in staat om deze mensen, die vaak alle vertrouwen in hulpverlening hebben verloren, toe te leiden naar de zorg of begeleiding die zij nodig hebben. GOUD onderscheidt zich hierin van buurtteams die mensen zonder postcode niet kunnen helpen, of zorginstellingen die niet kunnen werken zonder dat mensen verzekerd zijn of een indicatie voor zorg hebben. De grote meerwaarde van GOUD is dat zij de mogelijkheid heeft om op een meer onconventionele wijze te werk te gaan en op deze manier praktische hulp kan bieden die toeleiding naar zorg mogelijk maakt. GOUD balanceert daarmee op de grens tussen ondersteuning en hulpverlening.

 
De spreekuren

Op maandag, dinsdag en woensdag van 10.00 uur tot 12.00 uur zijn de deuren van GOUD geopend en loopt de doelgroep binnen en poneert een waaier aan problemen, klachten, vragen of gewoon de behoefte aan een luisterend oor. Wie ooit een ‘spreekuur’ heeft meegemaakt kent de hectiek, de veelheid aan vragen en de diversiteit van praktische problemen dat in het spreekuur aan bod komt.

De mensen die GOUD bezoeken hebben vaak alle vertrouwen in de hulpverlening verloren en hebben met regelmaat voor gesloten deuren gestaan. Een belangrijk doel in het eerste contact is dan ook om het vertrouwen van de klant te winnen.  Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de deur letterlijk open staat. Iedereen kan zomaar het kantoor aan de werf binnen stappen. Daarbij zijn er geen voorwaarden voor het krijgen van een gesprek, iedereen is welkom. De klant hoeft zich dus niet eerst in te schrijven en te wachten op een eerste afspraak, verzekerd te zijn of zich moeten kunnen identificeren.

Tijdens zo’n eerste gesprek stelt de medewerker van GOUD een hoop vragen aan de klant. Soms is dat lastig gezien er een zeer beperkt vertrouwen is. Wanneer duidelijk wordt dat al die vragen direct leiden tot een helder advies, actieplan en/of daadwerkelijke actie, neemt het wantrouwen vaak af.  De eerste telefoontjes naar hulpverleners, schuldeisers of uitkeringsinstantie worden gepleegd, brieven worden geschreven en afspraken worden gemaakt.  Van klanten horen we vaak terug dat ze bij GOUD voor het eerst het gevoel hebben gehoord te worden. In plaats van, van het kastje naar de muur te worden gestuurd, wordt er wat gedaan!

Naast de directe en actieve houding van GOUD blijft het tempo van de klant voorop staan. Vervolgstappen worden pas ondernomen als de klant terugkomt en aangeeft wat te willen. Soms blijft men een tijdje weg, in dat geval pakken we de draad weer op als de persoon in kwestie daar klaar voor is. Ook dit zorgt voor vertrouwen, de klant heeft volledig inzicht in het handelen van de medewerkers en maakt actief deel uit van het uit te zetten plan. Brieven worden samen geschreven, telefoontjes samen gepleegd.

 Tijdens het spreekuur komt een groot aantal problemen en klachten van de bezoekers aan bod. De medewerker van GOUD biedt niet alleen een luisterend oor, maar ook praktische hulp bij bijvoorbeeld het schrijven van brieven en bezwaren aan verschillende instanties, het maken van afspraken en het bemiddelen in contacten. In de spreekuren wordt vaak haarscherp duidelijk wat de problemen zijn op straat. De spreekuren bieden GOUD  het materiaal en de mogelijkheid om te signaleren, te registreren en te interveniŽren.  Voor klantenbezoekers biedt het spreekuur net even dat moment rust om hun problemen te verwoorden, vaak onsamenhangend en explosief. In het spreekuur wordt geprobeerd dat te herleiden tot de kern en wordt de klant ondersteund het probleem te hanteren of te beleggen bij de instantie die daarop aansluit. Ook in 2015 zet GOUD haar deur open voor de doelgroep van de straat zodat die kan binnenlopen om hun straatleven een moment te vertalen in hulp- of zorgvragen of gewoon een moment rust of een luisterend oor te treffen. 

 De meeste werkzaamheden van GOUD zitten echter in het vervolg op de spreekuren aan de hand van de problemen en vragen die daar aan de orde komen;

 
 
Veel voorkomende problemen, die we zijn tegen gekomen in 2015

- Het niet hebben van een adres. De meeste klanten komen GOUD binnen met de vraag om een inschrijving in het GBA of terwijl, een adres. Dit als gevolg van het feit dat de huidige inschrijving is komen te vervallen. Hierdoor dreigen mensen hun inkomen te verliezen, met alle gevolgen van dien. De medewerker van GOUD spant zich in om het probleem inzichtelijk te krijgen en te helpen bij het vinden van een oplossing. Daarbij kan gedacht worden aan het creŽren van een postadres, bij GOUD of elders. Ook een inwoningsovereenkomst kan een oplossing zijn. Helaas is de kostendelersnorm een nieuwe nadelige factor in het feit of mensen elkaar onderling kunnen helpen aan een GBA-inschrijving.

- Veelal zijn mensen niet op de hoogte van hun rechten; bijvoorbeeld een daklozenuitkering of een ander type uitkering. Ook hier helpt GOUD.

- Het opstarten van een aanvaardbaar maatschappelijk bestaan na detentie.

- Hoewel het ministerie van Veiligheid en Justitie zich tot doel heeft gesteld om gedetineerden, detentie niet te laten verlaten zonder huisvesting, inkomen, identiteitsbewijs, dagbesteding en eventuele hulp bij schulden of een verslaving, ziet GOUD nogal eens ex-gedetineerden op haar spreekuur waarvoor dit nog niet geregeld is. GOUD werd in 2015 meerdere keren benaderd door reclassering Victas om klanten te ondersteunen in begeleiding naar zorg. GOUD neemt hierin taken van de penitentiaire inrichtingen en de reclassering over om mensen een kans te bieden op een aanvaardbaar maatschappelijk bestaan na detentie en te voorkomen dat er overlast in de gemeente plaatsvindt.

- Regiobinding met betrekking op de toegang tot de zorg in de stad Utrecht. De regiobinding wordt in Nederland sinds 2010 toegepast. Dit betekent dat je als dak- of thuisloze alleen toegang hebt tot de zorg in de gemeente waar je het laatst 2 jaar ingeschreven hebt gestaan.  Dit betekent echter niet altijd dat dit ook de gemeente is waar de klant het beste kan werken aan zijn herstel. Wanneer dat het geval is kan er doormiddel van een schriftelijk verzoek een aanvraag tot regiobinding in Utrecht gedaan worden.  GOUD gaat met de klanten in gesprek over hun wensen en probeert op die manier samen met de klant te bepalen waar deze het beste naar toe kan gaan. Hierin spelen onder andere, veiligheid, de woonplek van familie en geschiedenis in de hulpverlening een rol. GOUD ondersteund bij het schrijven van het verzoek of de terugkeer naar de gemeente waar al binding is. 

- Meer collectief hierin blijft GOUD de ketenpartners herinneren aan het recht dat mensen hebben om 3 nachten in de LDO te verblijven wanneer ze geen binding hebben met Utrecht. En de warme overdracht naar de gemeente waar wel binding is. Helpt klanten met de aanvraag van binding, hierbij kun je denken aan mensen die niet veilig zijn in eigen gemeenten. Of hun herstel graag in de buurt van familie starten. Of hun geschiedenis in de hulpverlening in Utrecht hebben.

- GOUD ondersteunt waar de klant wil met schorsingsgesprekken. Wanneer een klant verblijft in een instelling van de maatschappelijk opvang, spelen er erg verschillende problemen tegelijk. Dit kan er nog weleens voor zorgen dat de klant niet in staat is om helder en rustig te communiceren of voor zichzelf op te komen.  Dit kan als gevolg hebben dat een instelling zich genoodzaakt ziet om een klant te schorsen, wat betekent dat hij gedurende een bepaalde periode geen gebruik mag maken van de desbetreffende instelling. Wanneer de klant er om vraagt, bemiddelt GOUD tussen de instelling en de klant of is GOUD aanwezig bij een schorsingsgesprek. Vaak weet GOUD de vertalende factor te zijn tussen klant en instelling, waardoor er nieuwe afspraken gemaakt kunnen worden. Ook herinnert GOUD de instelling aan de plichten die ze blijft behouden naar de klant. Dit kan bijvoorbeeld een vervangende slaapplek zijn.

- Problemen met instellingen of medewerkers van instellingen op het gebied van bijvoorbeeld verslavingszorg, opvang, schuldhulpverlening of woonbegeleiding. GOUD bemiddelt, zoekt contact met de casemanager, begeleider of zorgverlener en bespreekt, vaak in aanwezigheid van de betrokkene de problemen en bemiddelt naar oplossingen.

- Het hebben van een of meerdere voertuigen op naam, die feitelijk in het bezit zijn van iemand anders, katvangers blijven een hardnekkig en ingrijpend probleem. GOUD heeft inmiddels de expertise en de noodzakelijke contacten bij de politie om als ťťn van de weinige organisaties in de gemeente dit probleem adequaat te kunnen aanpakken. GOUD heeft hiertoe afspraken met de politie en een vast contactpersoon bij de afdeling motorrijtuigenbelasting.

- Het niet hebben van een zorgverzekering. Omdat mensen vaak al geruime tijd rondzwerven en daardoor onvindbaar zijn staan ze bij de gemeente te boek als geÔmmigreerd. Dit geeft de zorgverzekering de mogelijkheid om ze uit te schrijven. Het gevolg hiervan is dat de klant geen aanspraak meer kan maken op de gezondheidszorg, met alle gevolgen van dien. Zonder inschrijving is het echter moeilijk om de verzekering weer op te starten. GOUD heeft de nodige kennis om de verzekering weer te starten of te herstellen.  Niet alleen individuele klanten weten GOUD hiervoor te vinden. Veel instellingen in de stad verwijzen hun klanten hiervoor door naar GOUD. Dit omdat zij vaak de zorg niet kunnen starten zonder zorgverzekering.

- Het invullen van de CIZ formulieren, vaak een eerste voorwaarde om Łberhaupt bij de hulp- en zorgverlening terecht te kunnen. GOUD gaat vervolgens ter bemiddeling soms met de bezoekers mee naar de instelling waar hij/zij zich wil aanmelden.

Schulden zijn een veelvoorkomend probleem en de ruimte bij de schuldhulpverlening is beperkt (als gevolg van de wachtlijsten bij stadsgeldbeheer). Om de schulden niet nog verder op te laten lopen vraagt GOUD overzichten op bij het BKR en bij het CJIB en probeert op basis daarvan de eerst noodverbanden te leggen in afwachting van een structurele aanpak.

- Ondersteuning als overbrugging van de wachtlijst. Verschillende instellingen weten GOUD te vinden, om voor de zeer kwetsbare mensen ondersteuning te regelen terwijl zij wachten op de juiste hulp. Dit gaat vaak gepaard met het op de rit krijgen van praktische zaken die een voorwaarde zijn voor de juiste hulpverlening.

 

 

 


 

 
  Even tussendoor

  
Het Han Vroom voetbaltoernooi. GOUD wint twee bekers; de derde prijs en de felbegeerde sportiviteitsprijs.

 

voetbal

 

 


 1.3. Collectieve belangenbehartiging en de luis in de pels

 
Sinds 2015 wordt er vanuit de politiek steeds meer de nadruk gelegd op “meedoen naar vermogen”.

De doelgroep van GOUD kenmerkt zich echter door onvermogen.  GOUD heeft als taak op te komen voor de doelgroep en aan de buitenwacht uit te leggen dat deze doelgroep door hun onvermogen niet geheel kan meedoen, dat zij recht hebben op steun en begeleiding en dat door de huidige bezuinigingen deze mensen de kans lopen terug te vallen naar de plek waar ze zich met veel moeite uit hebben omhoog gewerkt.

 GOUD signaleerde in 2015 dat de toegang tot zorg, voor haar doelgroep steeds lastiger werd. De buurtteams bedienen alle bewoners van de stad behalve degene zonder postcode, of te wel, de dak- & thuislozen. Dit zorgt voor een gat in de route naar zorg. Buurtteams zijn niet toegerust op de hulpvraag van deze doelgroep.  Effectief doorverwijzen van de klanten of het tellen van meldingen betreffende dak- & thuislozen wordt niet teambreed gedragen. Hierdoor ontstaat er een versnippering van de doelgroep.

Waar de buurtteams de ambulante zorg overnemen van uitstromende cliŽnten uit de MO zit nog een risicogebied. Zodra de klant aangeeft geen hulpvraag te hebben, heeft het buurtteam de opdracht zich terug te trekken. Officieel werken de buurtteams alleen vanuit de hulpvraag van de klant. Collectief heeft GOUD hier een vergadering met gemeente en buurtteams over belegd. Buurtteams herkennen de noodzaak van bemoeizorg. Het toepassen hiervan wordt echter nog niet team-/stads-breed gedragen. Met als gevolg dat er nog steeds mensen tussen wal en schip vallen.

Ook VH (Voorkomen huisuitzetting) was een onderwerp bij de ontwikkeling van de buurtteams. De woningbouwverenigingen spelen geen open kaart, zoals wel afgesproken was. Woningbouw moet lijsten doorgeven aan de buurtteams over aankomende huisuitzettingen, waarna het buurtteam actief naar de mensen in kwestie toe kan om te zien wat er nog kan gebeuren. Of wanneer er niks kan gebeuren, ze toe te leiden naar zorg die nodig is. Het komt in 2015 nog steeds vaak voor dat het buurteam pas hoort over een huisuitzetting wanneer deze al heeft plaatsgevonden. Dus te weinig toeleiding naar VH. GOUD is in 2015 actief geweest om dit probleem onder de aandacht te brengen en te achterhalen waar het mis gaat. Dit is een doorgaand punt voor 2016.

 Daarnaast ziet GOUD dat de wachtlijsten voor de zorg steeds groter worden, de doorstroom vanuit de LDO stokt als gevolg van een groot tekort en sociale huurwoningen. De wachtlijsten voor het LDO zijn inmiddels opgelopen tot 6 a 8 maanden. Ook de buurtteams en de Tussenvoorziening kampen met wachtlijsten. Er is zelfs sprake van een opname stop wanneer wordt ingeschat dat de wachttijd voor een plek langer zal zijn dan 6 maanden. Dit tekort aan adequate zorg is een groot punt van zorg voor GOUD. Tijdige en adequate zorg zijn van belang om te voorkomen dat verwarde mensen op straat belanden of dat mensen te lang op straat moeten verblijven. GOUD maakt zich tot slot zorgen over jongeren. Dak- en thuisloze jongeren zijn nog steeds niet in beeld, de dialoog met de netwerkpartners over de noodzaak om meer te doen voor deze groep komt langzaam op gang.

GOUD ziet met regelmaat individueel schrijnende gevallen van jongeren die nergens terecht kunnen, uit beeld blijven en verdwijnen. Collectief gezien moet de route van straat naar hulpverlening onder de loep worden genomen. GOUD heeft hier in 2015 een goede start mee gemaakt, dit zorgt voor een gedeeltelijk antwoord op de vraag, waar zijn onze jongeren?  Helder is dat er veel uitval is tijdens de zoektocht naar hulp. De route van straat naar hulpverlening is niet helder. Daarnaast is er nog steeds geen laagdrempelige 24 uurs opvang voor deze doelgroep.

 
Registratie

De belangrijkste informatiebron voor de collectieve belangenbehartiging is wat GOUD ter ore komt tijdens de spreekuren. Om de informatie uit de spreekuren zo goed mogelijk te kunnen benutten, registreert GOUD wat er tijdens de spreekuren op tafel komt. Dit blijkt niet eenvoudig, de spreekuren zijn vaak hectisch, rumoerig en druk, alle aandacht moet worden besteed aan het intermenselijk contact op dat moment. Op zulke momenten staat het hoofd van de medewerkers niet altijd naar registreren. Toch is ook GOUD overtuigd van het belang de signalen van ‘de straat’ op ťťn of andere wijze vast te leggen en te vertalen naar onderbouwde vragen en adviezen naar beleid en politiek.  GOUD heeft toegezegd halfjaarlijks op basis van de bevindingen uit de registratie te rapporteren naar de gemeente wat zich op de spreekuren aandient. In afstemming met de gemeente wordt het registreren verder ontwikkeld naar een zinvol en bruikbaar instrument. Uiteindelijk moet de registratie een bruikbaar middel zijn om te leren van signalen van de straat en daar in de politieke, bestuurlijke besluitvorming een voordeel mee te doen.

In 2015 maakt GOUD dan ook deel uit van Kris, het registratiesysteem van de gemeente. Samen met de gemeente is er gezocht naar de meest effectieve vorm van registreren. In 2016 zal er geŽvalueerd worden om te zien of de huidige indeling efficiŽnt genoeg is.

 
Beheergroepen: alle overleggen met instanties

GOUD neemt deel aan verschillende overleggen bij gemeente en instanties.

 

- Deelname AVI (Aandacht Voor Iedereen) gemeentelijk overleg 2015. Van daaruit signaal gesprek gehad met beleidsmedewerkers van de gemeente over vastlopen doorstroom MO.

- Beheergroep Wittevrouwen/ Griftpark 2015. Deze slapende beheergroep is in verband met overlast in de omgeving weer bij elkaar geroepen. GOUD denkt mee over de nieuwe vorm waarin de beheergroep kan voortbestaan. Voorstel gedaan betreft het registreren van klachten, zodat er helderheid ontstaat over welke overlast vanuit het Hostel komt en wat niet.

- Beheergroep Stationsgebied 2015. Deze beheergroep blijft actief zo ook de deelname van GOUD. In de beheergroep zijn wijkbewoners en instellingen goed vertegenwoordigt, waar mogelijk nemen cliŽnten ook zitting. Door de aanwezige problematiek is dit echter niet altijd continu. GOUD waarborgt de stem van de cliŽnt binnen deze bijeenkomsten.

- Beheergroep de Hoek/Leidsche Maan 2015. Deze beheergroepen blijven actief zo ook de deelname van GOUD.

- Beheergroep ABC-straat, Victas. Deze beheergroep blijft actief zo ook de deelname van GOUD.

- DMO Knelpunten overleg 2015.

- Koud weer regeling 2015. GOUD neemt ieder jaar deel aan de voorbereiding en de evaluaties van de koud weer regeling. Wat is er goed gegaan en wat kan beter?

- De bundeling 2015. GOUD heeft actief deelgenomen aan het proces van de bundeling van de verschillende belanggroepen in de stad Utrecht. Samen met de Achterkant en U2-BHeard! is GOUD samengevoegd in een cluster. De vormgeving van de bundeling heeft in 2015 behoorlijk wat tijd in beslag genomen. De samenwerking met de Achterkant en U2-BHeard! is geÔntensiveerd en zal in 2016 verder ontwikkeld worden.

- Werkgroep de Stek 2015. De laatste gebruikersruimte in de stad loopt leeg. Samen met de gemeente en ketenpartners is er een werkgroep samengesteld om helder te krijgen waar de behoeften van de doelgroep ligt, wat de mogelijkheden zijn, om zo het voortbestaan van de Stek te kunnen garanderen. Loopt door in 2016.

- Leefgebied Gezond en Zorg 2015. Een voor GOUD zeer waardevol overleg. Het biedt ons de kans om op zeer regelmatige basis volksgezondheid en alle ketenpartners op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op straat, die vaak resultaat zijn van de beslissingen op beleidsniveau. Ook is dit overleg van grote waarde voor de kennis van GOUD ter voorlichting van doelgroep en het netwerk van GOUD.

- Broodje Binnenstad 2015, dit is een netwerkbijeenkomst van verschillende zorg instellingen? Partners in de Binnenstad van Utrecht. GOUD doet wanneer mogelijk mee aan deze bijeenkomst. Dit ten behoeve van beeldvorming van de doelgroep.

 

 


 1.4. Kennis en kunde

Als gevolg van haar jarenlange ervaring met de doelgroep van dak- en thuislozen al dan niet met een verslaving, hebben de medewerkers van GOUD veel kennis opgedaan.

GOUD tracht deze kennis en kunde zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan de doelgroep door deze kennis en kunde te delen met haar ketenpartners. In 2015 gaf GOUD voorlichting, zij verstrekte adviezen op zowel individueel als collectief niveau en was zij onderdeel van een werkbezoek van een internationale delegatie uit Noorwegen.

 

 Voorlichting en training van de buurtteams

GOUD heeft in het afgelopen jaar de samenwerking met de buurtteams met succes verder ontwikkeld. Steeds vaker zien we medewerkers uit zichzelf meekomen naar een gesprek of samen met de klant een telefonische vraag stellen. Met als gevolg dat ze na een gesprek bij GOUD weer verder kunnen met de klant. GOUD deelt op deze manier haar expertise, niet alleen ter benutting van de klant maar ook als kennis vergroting voor de generalisten van de buurtteams.

 Voorlichting door middel van het Straatkompas

In 2015 is het eerste Straatkompas, uitgegeven door GOUD, een succes gebleken. Gemeente deed een grote bestelling zodat alle toezichthouders op straat tijdens hun rondes mensen effectief kunnen doorverwijzen. Ook andere grote instellingen in de stad zoals Victas, parochiewerken, Altrecht en Lister kochten voor hun medewerkers het handige boekje in. Door deze verkopen kon het overgrote deel van de kompassen echter gratis en voor niks naar de doelgroep op straat. Daarnaast heeft het ons de mogelijkheid geboden om in 2016 een nieuw Straatkompas uit te brengen, met een update van de informatie en handige index als toevoeging.

De Bundeling

Eind 2014 kreeg GOUD, net als alle andere belangenverenigingen in de stad, een brief met daarin de opzegging van haar subsidie per januari 2016. Een intensief traject genoemd een co-creatie met de gemeente was hiervan het gevolg. GOUD heeft actief deelgenomen aan het proces van de bundeling. Uiteindelijk is GOUD samen met de Achterkant en U2-BHeard! samengevoegd in een cluster.

Als afronding van de co-creatie heeft GOUD een heldere presentatie gemaakt waarbij zij het belang van haar cluster heeft weten over te brengen aan wethouder M. Jongerius en de gemeenteraad. Hierdoor kreeg de bundeling een extra resultaat, een hele duidelijke boodschap dat de groep kwetsbare mensen in Utrecht wel degelijk aanwezig is en dat het behartigen van haar belangen prioriteit moet blijven van GOUD maar ook de gemeente.

De vormgeving van de bundeling heeft in 2015 behoorlijk wat tijd in beslag genomen. Resultaat is een bezuiniging van ons budget, dit geld is echter beschikbaar als projectgeld gedeeld met de andere leden van het cluster.  Samenwerking met de Achterkant en U2-BHeard! is geÔntensiveerd en zal in 2016 verder ontwikkeld worden.

 


Hoofdstuk 2: de medewerkers

 
2015 is ook het jaar waarin Astrid van Belzen afscheid neemt als coŲrdinator van GOUD. In september nemen bezoekers, collega’s en vertegenwoordigers van veel instellingen uit het Utrechtse afscheid van haar.  Astrid heeft ruim 10 jaar voor GOUD gewerkt en er voor gezorgd dat je in Utrecht niet om GOUD heen kunt als er iets te doen valt, met, voor of over mensen die dak/thuisloos zijn en al dan niet gebruiker zijn van (hard)drugs!

Astrid blijft verbonden aan GOUD doordat zij zitting neemt in het bestuur.

Want ook het bestuur van GOUD, al jaren gevormd door Bernard van der Hoeven, Karel van Duijvenbooden en Fred Penninga, vonden het tijd om te gaan. Deze club van wijze mannen heeft er samen met Astrid voor gezorgd dat belangen behartigen, in welke vorm dan ook, een belangrijk onderdeel vormt in Utrecht als het gaat om het maken van beleid, zorgen voor mensen die buiten de reguliere paden gaan en waar wel aandacht voor moet zijn.

 De nieuwe coŲrdinator, Saskia Schretlen, is een bekende medewerker van GOUD. Zij is werkzaam geweest als sociaal makelaar, daardoor een bekend gezicht voor bezoekers en bekend met de vragen en problemen waar GOUD zich voor gesteld ziet. Er kwam ruimte om ook op zoek te gaan naar een medewerker die mede vormgeeft aan het werk van GOUD. Ondersteuning in de hectiek van de spreekuren en de straat op gaan om ook zelf te signaleren wat er speelt, zijn de belangrijkste taken die gedaan zullen gaan worden. Per half oktober kwam Herman.

 Het nieuwe bestuur is vierkoppig: Steven van der Meer, Astrid van Belzen, Ellen Righart en Dineke van der Most. Zij beginnen allen met veel enthousiasme aan deze klus.  

 

 


Hoofdstuk 3: doorkijk naar 2016

 In 2016 zet GOUD zich met name in voor een gespecialiseerd buurtteam voor mensen zonder postcode in de binnenstad van Utrecht. Daarnaast blijft zij zich hard maken om de zwerfjongeren in de stad in beeld te krijgen, het blijven aankaarten van de noodzaak van passende opvang voor deze doelgroep en het helder krijgen van de route van straat naar hulpverlening en inkomen en het verbeteren van deze route.

Ook wordt er hard gewerkt aan een nieuw Straatkompas en blijven we natuurlijk actief in onze Core Business zoals beschreven in dit jaarverslag.

 

Naar boven