Terug


JAARVERSLAG  2013 STICHTING GOUD         
                    
Wat is de bedoeling?

In dit jaarverslag is te lezen met welke activiteiten GOUD zich in 2013 heeft beziggehouden. Welke medewerkers daar uitvoering aan gaven en welke vrijwilligers, vanuit de doelgroep, zich daarbij hebben ingezet. Stichting GOUD, zeg maar ‘gewoon’ GOUD, werkt vanuit de volgende visie:  Mensen die op straat leven, mensen die gebruik maken van de opvang, mensen met of zonder verslaving. . . helpen, ondersteunen, verwijzen ťn leren om hun eigen stem te laten horen. Samen met hen – individueel ťn collectief – opkomen voor hun rechten. Meelopen ťn meewerken om de problemen aan te pakken, zodat de mensen weer zelfstandig of met de benodigde ondersteuning een eigen, volwaardig leven kunnen leiden. 


Neem de spreekuren

De spreekuren van GOUD vormen de basis voor het werk van GOUD. Het jaar 2013 heeft – ook met behulp van een nieuw, digitaal registratiesysteem – inzicht verschaft over wat de doelgroep is van Stichting GOUD, hoeveel mensen GOUD bezoeken en met welke vragen. Het registratiesysteem maakt duidelijk dat het belangrijk is een goede verslaglegging bij te houden, zodat de hulpverleners van de betrokken instellingen – wanneer zij vragen hebben over hun client – een duidelijk beeld kunnen krijgen van de situatie. 2013 heeft duidelijk laten zien dat het eerste gesprek heel belangrijk is, zodat de client een verwijzing krijgt naar de juiste zorginstelling om zo snel en goed mogelijk geholpen te worden.
 
 
Neem de bezoekers

De bezoekers van GOUD, in het jaar 2013, zijn zeer divers. Er kan wel worden gezegd, meer divers dan in al de voorgaande jaren. GOUD krijgt bezoekers: met verslavingsproblematiek; in een situatie van dak- en thuisloosheid; mensen die werkloos zijn of dreigen te worden; gebukt gaan onder een (vaak enorme) schuldenlast, enzovoort. Vaak weten de bezoekers niet waar te beginnen of bij wie ze zich moeten melden. Het is duidelijk dat de uitbreiding van de doelgroep, die eigenlijk al werd ingezet in 2012, inmiddels een feit is. De vraag aan GOUD, vanuit de gemeente Utrecht, om zich breed in te zetten en open te staan voor de belangenbehartiging van alle dak- en thuislozen in de stad Utrecht is ruim geslaagd. De cijfers over het jaar 2013 maken dat duidelijk.
 

Neem de sociaal makelaar

Per 1 september 2013 is het team professionals van GOUD uitgebreid met de langverwachte sociaal makelaar. Eťn van de eerste actiepunten van deze nieuwe medewerkster was zich te verdiepen in de ontwikkeling van de decentralisatie van de zorg binnen de stad Utrecht.  Concreet hield dit in dat de sociaal makelaar zich oriŽnteerde op de gang van zaken binnen de sociale buurtteams in de stad. Met als hoofdpunt van aandacht: de vertaling van de positie en belangen van de doelgroep van GOUD binnen het takenpakket en de aanpak van de buurtteams. Als resultaat van die oriŽntatie: een heldere verslaglegging van bevindingen, die als handvat kan dienen binnen de ontwikkelopgaven van de buurtteams (in 2014).
 
In deze periode werden er verschillende bijeenkomsten georganiseerd door gemeente. Het bijwonen van deze bijeenkomsten heeft ook een bijdrage geleverd aan de kennis over de decentralisatie van de zorg, de aankomende participatiewet (WMO) en de ontwikkelfase waarin de gemeente Utrecht zelf zich bevindt.
Het eindrapport van deze oriŽntatie zal zeker beschikbaar komen voor de belanghebbenden.
 
Nogmaals de spreekuren: verzamelpunt van klachten, hiaten, signalen en knelpunten    

GOUD houdt drie keer per week spreekuur. Er komen bezoekers voor een rustmoment, een kop koffie of wat aanspraak. Het merendeel heeft echter gerichte vragen, klachten, problemen met instellingen of onbegrip rond formulieren, of regels die zijn veranderd. Door goed te luisteren, helpen de medewerkers de bezoekers en ondersteunen zij dezen door samen met hen zaken te regelen. Vaak stimuleren de medewerkers de bezoekers om zelf actie te ondernemen: te bellen met instellingen, te vragen of hun casemanagers naar GOUD kunnen komen om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken of te helpen bij het invullen van formulieren.
Lastige kwesties
GOUD is nog steeds het eerste contact met de politie, als het gaat om ‘katvangers’. Het is een enorme papierwinkel om uit de wurggreep van het systeem te komen en de boetes in kaart te brengen. In samenwerking met de politie en het CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau) worden brieven geschreven en regelingen getroffen.                                                                                      
      
                                                                                                                                                                                        Ziektekostenverzekering

De zorgverzekering blijft een groot probleem. De premies zijn voor veel mensen niet op te brengen en vaak, heel vaak, is dat het eerste wat men niet meer betaalt. De zogenoemde ‘eigen bijdrage’ van €  300,-  doet daar ook geen goed aan. Als de cliŽnt eenmaal een schuld heeft opgebouwd, dan is het een lange weg om weer onder deze schuld vandaan te komen. Zolang er schuld is kan er geen sprake zijn van een aanvullende verzekering, dus blijft alleen de basisverzekering over. Dat is voor onze cliŽnten – die vaak medische zorg nodig hebben, of naar de tandarts moeten - best moeilijk, omdat niet alles wordt vergoed. Het innen van de premie door het CJIB kost veel geld. Er wordt beslag gelegd op de zorgtoeslag en daarbovenop komt dan nog de boete. Daarbij moet dan apart een regeling worden getroffen om de schuld te betalen. Het is een waardeloos systeem. SoZaWe, de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, is bezig om met de staatssecretaris mogelijkheden te onderzoeken of de boete niet kan worden omgezet in een afbetaling-van-de-schuld. Dat motiveert mensen ook meer om te gaan betalen. (Zie de bijlage voor cijfers.)    
          
                                                                                
Herkomst en achtergrond

GOUD krijgt bezoekers vanuit alle landen en achtergronden. Legaal, illegaal, wel en niet regiogebonden. . . GOUD werkt niet met een drempel en dat is duidelijk merkbaar.           Wat de achtergrond van de bezoekers betreft is dat eigenlijk een zelfde verhaal. Veel mensen komen bij GOUD en zeggen: “Er is maar ťťn probleem.” Als ik maar een huis heb, of als mijn schulden maar opgelost zijn. Vaak, heel vaak, blijkt dit het topje van een ijsberg; vaak zijn er problemen die al erg lang bestaan en heel vaak is daarbij sprake van psychiatrische problematiek en/of verslaving.
Lang niet altijd kan GOUD praktische hulp bieden; vaak in verband met het ontbreken van regiobinding of het niet legaal verblijven in Nederland.     


Inkomsten en huisvesting

Geen inkomsten, geen zorgverzekering, geen huisvesting. Voor GOUD betekent dit dat er veel cliŽnten komen om een uitkering in orde te maken. Sociale Zaken en verschillende instellingen sturen ‘hun mensen’ vaak naar GOUD. De reden hiervoor is dat GOUD inhoudelijk ingaat op de kwesties,die gekoppeld zijn aan het verkrijgen van regiobinding. . . dus zorg, dus uitkering, dus onderdak.
Door de enorm lange wachttijden voor sociale woninghuur is het voor veel klanten moeilijk om huisvesting te regelen. Huisvesting is echter een belangrijke schakel in het op de rit krijgen van een plan voor herstel. Zo is de gemeente zeer streng wat betreft het zo genoemde ‘grijs wonen’.  Klanten voelen de hete adem in de nek wat betreft het verkrijgen of behouden van een bijstandsuitkering. Een verblijf in de laagdrempelige opvang (LDO) blijkt lang niet meer geschikt voor de nieuwe golf daklozen, zogenoemd economische daklozen. De strengheid van de regels en de (te) lange wachtlijsten staan hierdoor het herstel van de client in de weg. (zie de bijlage voor cijfers.)                                                                                         
           
Casemanagers, hulpvragen en klachten

Uitgangspunt in Utrecht is dat iedere cliŽnt een eigen casemanager heeft. Dat is niet gelukt. Er zijn onvoldoende casemanagers, de kwaliteit schiet tekort, de caseloads zijn te zwaar en er is sprake van veel personeelswisselingen. Dus komen veel cliŽnten met hun vragen bij GOUD. Op eigen initiatief, maar ook doorgestuurd door of samen met de casemanager.Voor de casemanagers is GOUD een bron van informatie. De basis kennis die bij GOUD aanwezig is, wat betreft sociaal juridische zaken, speelt een grote rol.
 

Belangenbehartiging door overleg  
                                                                                                 
GOUD nam in 2013 deel aan diverse overleggen en samenwerkingsverbanden om de belangen van de dak- en thuislozen op de agenda te krijgen.
1.    Er is deelname aan ‘De Achterkant’, een overlegorgaan dat bestaat uit leden van de cliŽntenraden van instellingen in de stad, die met dak- en thuisloosheid en verslaving  te maken hebben.
2.    Deelname aan de beheergroep Stationsgebied, die met name vanwege De Stek, zorgcentrum voor drugsverslaafden en vanaf 2013 ook voor de alcoholverslaafden.
3.    Beheergroep Kaatstraat, waar nu nog het project ‘HeroÔneverstrekking onder mesich toezicht’ is gehuisvest.
4.    Beheergroep ABC-straat, waar Victas (voorheen Centrum Maliebaan, regionale instelling voor verslavingszorg) is gehuisvest. In 2013 ontstond daar ernstige commotie rond drugsdealen en overlast in de directe omgeving van Victas.
5.    Meedenken over de toestand en de toekomst van de hostels. Is deze, inmiddels wat verouderde, vorm van opvang nog wel van deze tijd?
6.    BAV-overleg over de onverzekerden en zorgelijke toestanden bij de zorgverzekeraars (lees: prijsverhogingen). Dit overleg gaat in 2014 samen met het Knelpunten-overleg van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
7.    Twee keer per jaar is er, samen met De Achterkant, regulier overleg met de wethouder Volksgezondheid. In 2013in de persoon van Victor Everhardt. Hier wordt indringend gesproken over alles wat er op straat gebeurt en waar de cliŽnten die gebruik maken van de zorg tegenaan lopen.                                                                
Naast de reguliere overlegvormen voerde GOUD in 2013 ook op eigen initiatief overleg met diverse instellingen zoals Stadsgeldbeheer, Victas (voorheen Centrum Maliebaan), politie en de Sociale Dienst. Het georganiseerd overleg van de vier grote steden ‘Como G4’, is niet voortgezet in de tweede helft van 2013. De reden daarvan is dat men elkaar heus weet te vinden als het nodig is, maar dat er te weinig overeenkomsten zijn om ook het handelen op elkaar af te stemmen.                                                                                                             
Externe contacten van GOUD waar, vanuit de hulpvraag van de cliŽnten, regelmatig mee wordt samengewerkt: Release, Stichting MEE, Victas, Altrecht, SoZaWe Utrecht en omstreken, Leger des Heils, Weerdsingel, De Tussenvoorziening, GG&GD (per 2014 Volksgezondheid), Abrona, Barka, Ship, verschillende bewindvoerings-kantoren, Humanitas, De Waag, Lievengoed, U-Centraal, Gids, Straatwerkers, Straatnieuws, Voedselbank, SBWU, Catharijnehuis en Bureau Dagloon.
Zorgen en aandachtspunten
Naar aanleiding van de bevindingen in de spreekuren en de gevoerde overleggen in 2013 zijn de volgende zorgen en aandachtspunten te vermelden:
∑         De bezuinigingen overal, de zorg die door de gemeente zelf moet worden geregeld Hoe gaat het werken met de sociale buurtteams in wijken uitpakken?
∑         Aanvraag AWBZ, mensen moeten wel heel ziek zijn, of een zeer zware problematiek hebben, om opgenomen te worden of in een instelling te mogen wonen.
∑         Kortere duur van opnames werpt wrangere vruchten af. Niet meer opnieuw, direct na terugval weer opnemen, maar eerst goede motivatie opbouwen. . . betekent in de praktijk: zoek het maar uit en terug naar de straat (als er geen woonadres is).
∑         De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO, participatiewet). Wat en hoe met Wajongers, mensen bij de Sociale Dienst, in de bijstand? Hoe streng gaat SoZaWe straks met de nieuwe regels om: geen maatschappelijke bijdrage leveren, dan geen of korting op uitkering?
∑         Er is nog steeds sprake van schulden onder de cliŽnten, veel schulden. Het aantal aanvragen schuldhulpverlening/bewindvoering neemt hadn over hand toe.
∑         De wachtlijsten bij Stadsgeldbeheer zijn nog steeds (te) lang. De gemeente vraagt van SGBeheer om nog meer te veranderen en te moderniseren, vooral veel inzetten op ondersteuning en niet alles voor de klant doen.
∑         Koudweerregeling; samenwerking alle organisaties kan beter. Elk jaar weer opnieuw geld voor vrijmaken is niet erg efficiŽnt. En wat is een goede plek? Gelukkig was er in de winter 2012-2013 flinke uitbreiding van het aantal bedden bij De Stadsbrug.
∑         Bezuinigingen op het personeel van de zorg- en hulpverleningsinstellingen. Veel vaste mensen herschikken naar andere werkplekken, leidt tot onzekerheid over het zorgaanbod voor clienten.
∑         Overdragen van ambulante (woon-)begeleiding naar de sociale buurtteams, ligt op papier voor de hand. Aandacht voor het mee-verhuizen van professionele expertise op dit werkgebied is daarbij wel noodzakelijk.


Personeel, vrijwilligers en bestuur van Stichting GOUD      
                                            
De werkzaamheden van GOUD in 2013 werden uitgevoerd door twee professionele medewerkers in vaste dienst. Per september 2013 werd het GOUD-team versterkt met de langverwachte sociaal makelaar.
- Astrid van Belzen; coŲrdinator (32 uur per week)       
- Tineke van Doorn, medewerkster (18 uur per week)           
- Saskia Schretlen, sociaal makelaar (voor 24 uur per week). 

De medewerkers van GOUD wonen elk jaar verschillende beroepsgerichte congressen en symposia bij. Op deze manier blijft het personeel op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied.       
                                                           
GOUD werkte ook in 2013 met drie vaste vrijwilligers, waarvan er twee hebben besloten om per oktober hun werkzaamheden bij GOUD niet voort te zetten.
-  Willem Jansen (tot oktober 2013) 
-  Jos van de Waarsenburg  (tot oktober 2013)        
-  Jan Uittenboogaard.

Het  bestuur dat op hoofdlijnen verantwoordelijk is voor het beleid en de uitvoerende werkzaamheden van Stichting GOUD.
- Karel van Duijvenbooden (voorzitter/penningmeester)                                                                                                                                                                        - Fred Penninga (secretaris) 
- Bernard van den Hoeven (lid)
 
 
 
 
 
 
 
Joop
∑         56 jaar
∑         Alcohol verslaving
∑         Na de scheiding van zijn tweede vrouw dakloos geraakt
∑         Door oplopende boetes vast gezeten in Arnhem
∑         Vanuit hechtenis aangemeld bij OGGZ
∑         Gewoond in begeleidende woonvorm in Utrecht.
∑         Medewerker bureau Dagloon, vrijwilliger bij GOUD
∑         Sinds 1 jaar zelfstandige woning, Persoonlijk Begeleider vanuit de SBWU
Joop zijn geschiedenis heeft behoorlijk impact op hem, al erkent hij dit niet. Het gevolg hiervan is dat Joop zichzelf overschat. Praktisch gezien houdt dit in dat het hem niet lukt om bijvoorbeeld zijn financiŽn op orde te houden. Zodra de rekeningen zich opstapelen en Joop het niet meer overziet, trekt hij zich terug en vervalt in de drank. Hier komt Joop zelf niet meer uit, met alle gevolgen van dien.
Op dit moment is Joop afhankelijk van zijn netwerk. Tijdens zijn gesprekken met de SBWU komen de ontstane problemen niet op tafel. Na een telefoontje vanuit de woningbouw naar GOUD blijkt dat Joop’s huis binnen twee weken ontruimd zal worden. Zijn contactpersoon bij GOUD confronteert hem hiermee. Na snel en adequaat handelen kan de ontruiming voorkomen worden. Joop ervaart echter veel spanningen omtrent de situatie en merkt dat het hem niet lukt om op tijd aan de bel te trekken. GOUD gaat om de tafel met Joop en zijn PB’er van de SBWU. In dit gesprek komt naar voren dat het signalerings plan dat Joop heeft opgesteld met zijn vorige begeleider van Altrecht niet in gebruik is genomen door zijn huidige PB’er. Hierdoor is er een aantal belangrijke signalen gemist waardoor er niet tijdig ingegrepen is. Uit deze casus blijkt het belang van het contact van de werkplek met alle begeleidende instanties.
 
 
Marcel
∑         35 jaar
∑         Analfabetisch
∑         Verschillende schulden waaronder aanmelding als wantbetaler bij CAK en Mulder boetes
∑         Inwonend bij zijn ouders na het de scheiding van zijn vrouw. Zorgt voor zijn zieke vader
∑         Geen inkomen
Marcel’s analfabetisme, levensgeschiedenis en zorg voor zijn vader zorgen ervoor dat hij niet adequaat reageert op onverwachte veranderingen in zijn leven. Het praktische gevolg is dat wanneer Marcel post ontvangt hij deze niet leest en dus ook niet handelt. Hierdoor worden boetes niet betaald en heeft hij een grote achterstand met het betalen van zijn ziektekosten- verzekering. Gezien de zorg voor zijn vader maakt hij zich grote zorgen wanneer de dreiging tot gijzeling ontstaat. Via mond tot mond reclame komt hij bij GOUD terecht. Hier blijkt dat Marcel zelf geen inkomen heeft. Het hele gezin (moeder, vader, broer en Marcel) leeft van de uitkering van vader, waardoor het financieel draagvlak te klein is om de vaste lasten te dragen. GOUD heeft Marcel geholpen met het regelen van een uitkering en opstarten van bewindvoering. Daarnaast zijn we samen naar een terechtstelling gegaan waarbij een verzoek tot gijzeling werd afgewezen aangezien er voor de rechter aangetoond kon worden dat Marcel hard aan het werk is zijn zaken weer op de rit te krijgen.
Tijdens de ondersteuning door GOUD wordt er herhaaldelijk bekeken wat GOUD Marcel te bieden heeft. De zakelijke kant is op orde gebracht. Marcel wil hier blijven komen maar GOUD heeft geen hulpverlenende functie. Zolang dit beperkt blijft tot een kopje koffie en een praatje is dit prima, wanneer blijkt dat Marcel verdere begeleiding nodig heeft wordt er gezocht naar een passende  instantie die hem dit kan bieden.
 
 
Jeroen
∑         32 jaar
∑         Verschillende Psychiatrische problematieken waaronder antisociale en paranoÔde persoonlijkheid stoornis.
∑         Verslaafd aan cocaÔne
∑         Geschorst in verschillende instellingen in verband met agressie
∑         Slikt medicatie voor psychiatrische problematieken
Jeroen komt binnen bij GOUD, vanuit de Sociale Dienst. Een medewerker merkt daar op dat het niet goed gaat met hem. Hij vervuilt, wordt onsamenhangend in het contact en dreigt geregeld agressief te worden. Jeroen is een oude bekende van GOUD, wanneer hij binnenkomt is hij enthousiast en vol verhalen. Hij praat veel en snel, en wil acute hulp.
Zijn hulpvraag is het opstarten van zijn WW uitkering (na detentie) en het regelen van zijn medicatie. GOUD regelt de uitkering en zoekt contact met de hulpverlening. Jeroen blijkt te zijn geschorst in alle LDO-instellingen (Laag Drempelige Opvang), is uitbehandeld bij Altrecht en Victas en hij is geschorst bij Rosenburg psychiatrie-opname .
Hierdoor is het voor GOUD niet duidelijk wie en waar zijn behandelaar dan wel casemanager dan wel contactpersoon is. Onze vraag is nu, wie is er verantwoordelijk voor de zorg voor Jeroen?  Waar kan hij in behandeling en hoe kan hij de overbruggingsperiode naar behandeling in veiligheid voor zichzelf en zijn omgeving doorbrengen?  En. . . wie gaat hem zijn medicatie verstrekken?
Altrecht en Victas geven na overleg duidelijk aan dat zij geen behandelverplichting meer hebben. Dus worden we naar de huisarts verwezen voor Jeroen’s medicatie. Dus huisarts geeft aan al vijf jaar geen contact meer te hebben met Jeroen en is daarom niet bereid om medicatie voor hem uit te schrijven. Vervolgens zoekt GOUD opnieuw contact met Victas. Dit vanwege zijn vroegere verslaving en vanwege zijn contact met justitie en reclassering dat wťl via Victas loopt. Uiteindelijk regelt Victas de medicatie. Dit houdt in dat Jeroen zijn medicatie wekelijks bij de apotheek op kan halen en dat zijn recept wordt verlengd. Daarnaast krijgt hij een garantstelling om te slapen in de LDO tot zijn opname ter behandeling van zijn psychiatrische problematiek.
 
In de tussentijd blijft Jeroen bij GOUD komen. Ook naar de medewerkers van GOUD kan hij behoorlijk agressief reageren. Onderling wordt er afgesproken om Jeroen’s bezoeken aan GOUD meer te kaderen. Er zijn twee vaste contactpersonen. Wanneer hij binnenkomt wordt hij meteen te woord gestaan. Wanneer dat niet mogelijk is, wordt hij duidelijk begroet en wordt benoemd binnen hoeveel tijd er iemand bij hem komt. Hem wordt vervolgens  gevraagd wat hij komt doen, hiernaar wordt gehandeld. Het is hierbij belangrijk om informatie duidelijk en gestructureerd aan Jeroen te vertellen. Het streven is Jeroen maximaal een half uur binnen te houden. Zodat hij niet de tijd krijgt om weg te zakken in zijn gedachten waaruit zijn woede vaak ontstaat. Deze afspraken worden ook teruggekoppeld naar Jeroen en hij stemt daarmee in. Op deze manier heeft GOUD de mogelijkheid om Joop te kunnen blijven ontvangen en zijn belangen te behartigen.
GOUD gaat ook in gesprek met Jeroen omdat zijn financiŽn een chaos zijn. Er zijn veel schulden en er is geen zorgverzekering. Jeroen stemt in met het aanvragen van
bewindvoering. Hierdoor blijft Jeroen verzekerd van opname voor behandeling en na behandeling doorstroming naar begeleid wonen. Uiteindelijk wordt Jeroen opgenomen bij Rosenburg waarna de ondersteunende taak van GOUD is (lijkt) beŽindigd.
 
 
Rob
∑         39 jaar
∑         Katvanger
∑         HeroÔne verslaving
∑         Woont in hostel voor drugsgebruikers
∑         Casemanager bij Victas
∑         Deelnemer aan heroÔneproject  op de Kaatstraat
Rob is bij GOUD gekomen omdat hij katvanger was. Dat wil zeggen dat hij meerdere auto’s op zijn naam had staan (in zijn geval 178 stuks). Voor het op naam zetten van deze auto’s ontving hij elke keer een paar tientjes. De auto’s werden echter gebruikt door anderen met als gevolg dat de boetes en wegenbelasting voor rekening van Rob waren. Het gevolg van het katvangerschap: torenhoge boetes die Rob niet kon betalen waardoor hij regelmatig in gijzeling werd genomen. GOUD heeft door contacten met de politie kunnen regelen dat de auto’s van zijn naam werden gehaald. Toen Rob eenmaal bij GOUD kwam, werd duidelijk dat zijn daklozenbestaan zijn tol begon te eisen. Via GOUD en zijn casemanager is hij in een hostel terecht gekomen. Sinds die tijd komt hij regelmatig een kopje koffie drinken en een praatje maken. Hij voelt zich veilig bij GOUD en bij de mensen die er werken. Hierdoor krijgt GOUD een signalerende en ondersteunende functie. Wanneer het niet lekker gaat met Rob krijgt hij een gesprek. Hij kan dan zijn hart luchten en medewerkers van GOUD helpen hem om zaken die spelen op een rijtje te zetten. Wanneer ROB concrete zaken in zijn leven wil veranderen brengt hij dit ter sprake bij GOUD. De medewerkers van GOUD koppelen dit samen met Joop terug naar zijn casemanager. Deze blijft dan in gesprek met Joop om de nodige stappen te zetten. 
 
 
Willem
∑         72 jaar
∑         Dak- en thuisloos
∑         Langslaper in de LDO
∑         Geen diagnose
Willem is al een aantal jaren dak- en thuisloos. Hij is ingeschreven bij Release, zij helpen hem met zijn financiŽn waardoor hij verzekerd blijft van zijn inkomen. Daarnaast slaapt hij in de Sleep-in en verblijft hij overdag in het Catharijnehuis.
Willem legt moeizaam contact. Hij praat vaak negatief over de wereld om hem heen, waarbij hij regelmatig vloekt, bedreigingen uit en racistische opmerkingen maakt. Hij benoemt dat mensen niet het beste met hem voor hebben en spreekt vaak over confrontaties en ruzies wanneer het gaat over contact met de mensen uit zijn omgeving. Wanneer hem wordt gevraagd wat hij wil, zegt hij dat hij ‘zijn eigen huis’ wil; verder ziet Willem geen hulpvraag..
Willem is al geruime tijd ingeschreven bij Woningnet en staat regelmatig op de 1e plaats voor een woning. Het is echter al meerdere malen voorgekomen dat Willem om verschillende redenen de woning aan zich voorbij laat gaan. Hulpverleners komen niet verder met hem; wanneer er contact met hem wordt gezocht sluit hij zich af en reageert hij negatief.
Vanuit GOUD is Willem, in overleg met Release, aangemeld bij het OGGZ-team. Hij blijft bij  GOUD komen. GOUD houdt een vinger aan de pols bij het OGGZ-team om te zien welke stappen er worden genomen om Joop in de hulpverlening ťn onderdak te krijgen.

Naar boven