Stichting GOUD
Missie, visie en strategie Stichting GOUD

Missie, visie en strategie Stichting GOUD

ONZE MISSIE

Stichting GOUD  behartigt  de individuele en collectieve belangen van mensen die dak- of thuisloos zijn in Utrecht. Wij doen dat op basis van de universele rechten van de mens:

 • Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.
 • Iedereen heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, zonder enig onderscheid van welke aard ook.
 • Er zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied waartoe iemand behoort.
 • Iedereen is gelijk voor de wet en heeft zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet.
 • Iedereen heeft recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op.
 • Iedereen heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten.1

ONZE VISIE

Wij streven naar een stad zonder dak- en thuisloze mensen: iedereen heeft recht op een (t)huis. Dakloosheid is in eerste plaats een huisvestingsprobleem en geen zorgprobleem. Het hebben van een thuisbasis is een essentiële basis voor het opbouwen van een menswaardig leven. Iedereen heeft recht op perspectief; dat ze respectvol worden behandeld door de maatschappij en instanties en gelijkwaardig kunnen participeren in de samenleving. Tot dusver is een huis in theorie een basisrecht, maar in de praktijk een privilege. Dakloze mensen worden sterk gestigmatiseerd en gedehumaniseerd (vanuit het idee dat dakloosheid voornamelijk een zorgprobleem is). Wij werken aan destigmatisering en zetten ons in voor een goede menswaardige beeldvorming van de doelgroep. 

We zetten ons in om de stem van dak- en thuisloze mensen in Utrecht te laten horen! Wij helpen mensen die dak- en thuisloos zijn en streven erna om hen te versterken en mobiliseren zodat zij hun eigen en gezamenlijke positie zelf kunnen verbeteren. Onze stem laten wij horen richting beleid, wet- en regelgeving zodat deze niet belemmert maar onze mensen vooruit helpt.

ONZE DOELEN

 1. De belangen van dak en thuisloze mensen worden behartigd;
 2. De positie van dak en thuisloze mensen is sterk genoeg dat signalen serieus worden genomen en worden aangepakt ter bevordering van het welzijn en de gezondheid van deze mensen;
 3. Er is een wenselijke woon-/leefsituatie voor cliënten uit maatschappelijke opvang en verslavingszorg;
 4. Destigmatisering van mensen die dak- en thuisloos zijn. De samenleving beseft zich dat dakloosheid iedereen kan overkomen en heeft compassie voor de doelgroep.

STRATEGIE

Om onze missie, visie en doelen te realiseren, voeren we verschillende acties uit:

 1. Collectieve belangenbehartiging (waaronder acties, beleidsbeïnvloeding, mediacampagnes, dialoog);
 2. Onafhankelijke cliëntondersteuning;
 3. Toetsen en bewaken van de kwaliteit van zorg en nazorg in de maatschappelijke opvang en de verslavingszorg: mede op basis van signalen en knelpunten vanuit de achterban en maatschappij;
 4. Wij baseren wat we doen op de ervaringen en deskundigheid van onze doelgroep.

KERNWAARDEN

Bij Stichting GOUD werken we vanuit de volgende kernwaarden:

 • Gelijkwaardigheid
 • Onafhankelijkheid
 • Rechtvaardigheid
 • Respect
 • Veiligheid
 • Verantwoordelijkheid

1 Verenigde Naties. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948).